Enter Title

 

Federaţia Română de Psihoterapie


Comisia pentru etică, disciplină şi deontologie profesionala
Procedura de reclamare şi apel

1. Procedura de reclamare.
1.1. Sesizările privind încălcarea codului etic se adresează comisiei de etică a asociaţiei profesionale (CE-AP) de care aparţine reclamatul. În cazul în care reclamantul se adresează comisiei de etică a FRP (CE-FRP), sesizarea se trimite spre rezolvare la CE-AP a asociaţiei profesionale de care aparţine reclamatul. CE-FRP anlizează apelurile la deciziile CE-AP a asociaţiilor profesionale din cadrul FRP.
1.2. În termen de 10 zile de la primirea sesizării, CE-AP desemnează  o persoană din cadrul  asociaţiei, a cărei autoritate profesională şi morală este recunoscută, în vederea găsirii unei soluţii pe cale amiabilă. Persoana desemnată, pe care o vom numi în continuare Mediator discută cu/consiliază părţile, facilitează o dicuţie de mediere faţă în faţă. Dacă în urma acestui demers reclamantul se declară satisfăcut, cazul se consideră rezolvat. Mediatorul informează în scris comisia de etică de către care a fost desemnat despre rezultatul demersului amiabil, informarea fiind contrasemnată de cele două părţi. În cazul în care nu se ajunge la o soluţie amiabilă, reclamantul  formulează o reclamaţie formală pe care o depune la comisia etică. Termenul de rezolvare amiabilă este de 30 de zile, dar poate fi prelungit cu maximum 30 de zile de catre CE-AP, la cererea scrisă a Mediatorului, dacă acesta consideră că în noul termen există şanse de rezolvare.
1.3. După primirea reclamaţiei formale, CE-AP desemnează în termen de 21 zile o comisie de investigare a reclamaţiei (CIR) formată din trei persoane, din care cel puţin una trebuie să aibă calitatea de membru al CE-AP. Persoana care a fost desemnată ca Mediator nu poate face parte din această comisie. În cazul în care CIR constată că cele reclamate nu au legătură cu codul etic, va informa în scris reclamantul şi CE-FRP despre acest fapt. În cazul în care reclamaţia formală este acceptată, o copie a acesteia va fi transmisă reclamatului, care va formula în scris un punct de vedere, în termen de 21 zile.
1.4. După primirea răspunsului, comisia de investigare a reclamaţiei stabileşte în termen de 10 zile locul, data şi ora şedinţei de arbitraj, cu acordul părţilor. Dacă nu se poate cădea de acord decizia aparţine comisiei, aceasta avînd obligaţia de a aduce la cunoştinţa părţilor locaţia, data şi ora şedinţei de arbitraj, cu cel puţin trei zile înainte ca aceasta să aibă loc. Şedinţa de arbitraj poate avea loc şi în absenţa uneia sau a ambelor părţi, atunci cînd acestea nu se prezintă, deşi au fost corect înştiinţate.
1.5. Fiecare din părţi poate fi însoţită la şedinţa de arbitraj de un susţinător (consilier),  cu care se poate sfătui, dar care nu se poate adresa direct comisiei. În cadrul şedinţei se procedează la audierea părţilor, fiecare putînd aduce dovezi sau probe în sprijinul propriilor susţineri. CIR, prin preşedintele, ei îşi asumă responsabilitatea înregistrării audierilor şi a păstrării acestora pînă la finalizarea raportului investigaţiei.
1.6. După şedinţa de arbitraj, CIR se retrage pentru dezbateri şi, în termen de 10 zile, întocmeşte un raport către CE-AP, în care se prezintă  natura reclamţiei, procedurile urmate şi concluziile în care se precizează:
a) dacă reclamaţia se susţine,
b) care prevederi ale codului etic au fost încălcate,
c) propuneri de sancţionare şi/sau de remediere a deficienţelor constatate.
Raportul,  împreună cu documentaţia şi înregistrările audierilor vor fi predate la CE-AP unde vor fi păstrate pînă la rezolvarea cazului, după aceea înregistrările vor fi distruse.
1.7. CE-AP, pe baza raportului şi a documentaţiei, în termen de 10 zile, emite o hotărîre care va fi transmisă forului de coducere al asociaţiei profesionale (consiliul director) şi va fi comunicată părţilor şi CE-FRP. Oricare din părţi poate face apel la CE-FRP în termen de 10 zile. După expirarea termenului de apel sau după confirmarea  hotărîrii CE-AP în urma apelului, consiliul director, pe baza hotărîrii CE-AP, decide aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor reparatorii şi monitorizează modul de ducere la îndeplinire a acestora.
2. Procedura de apel
2.1. În cazul în care una din părţi, sau ambele sînt nemulţumite de hotărîrea comisiei etice, oricare dintre acestea poate face apel la CE-FRP în termen de 10 zile. Cererea de apel va fi însoţită de o copie a hotărîrii împotriva căreia se face apelul. Apelantul va aduce la cunoştinţa consiliului director faptul că a fost iniţiată procedura de apel, în vederea suspendării procedurilor pînă la soluţionarea apelului.
2.2. Pentru ca apelul să fie admis, cererea trebuie să conţină :
a) Argumentele pe care se bazează opinia apelantului că rezolvarea reclamaţiei nu este potrivită cu situaţia reclamată, şi/sau
b) Încălcările de procedură de natură să denatureze concluziile investigaţiei.
2.3. CE-FRP numeşte din rîndurile sale, în termen de 10 de zile de la admiterea apelului, un Responsabil de apel (RA) şi, la propunerea lui, comisia de apel (CA) pe care acesta o va prezida, compusă din 3-5 membri, dintre care cel puţin unu să fie membru al asociaţiei profesionale din care face parte reclamatul. Membrul CA desemnat de asociaţia profesională nu trebuie să fi fost implicat în investigarea cazului sau în luarea deciziei  CE-AP.
2.4. CA solicită documentaţia şi înregistrările de la CE-AP, care are obligaţia de ale transmite în maximum 7 zile. În termen de 30 de zile, CA va analiza documentaţia şi, în cazul în care consideră necesar, va organiza o nouă audiere a părţilor în condiţiile  de la pct. 1.4-1.6. Activitatea comisiei de apel se va finaliza cu un raport către comisia de etică a FRP în care, la concuzii se va preciza dacă:
a) se susţine hotărîrea comisiei de etică a asociaţiei profesinale,
b) încălcările de procedură semnalate se confirmă,
c) se propun alte măsuri faţă de cele decise de comisia de etică a asociaţiei profesionale.
2.5. CE-FRP, pe baza raportului CA, emite o hotărîre prin care fie confirmă hotărîrea CE-AP, fie propune consiliului director al FRP alte măsuri. Hotărîrea CE-FRP este comunicată părţilor şi CE-AP.
2.6. Consiliul director al FRP, pe baza hotărîrii CE-FRP, decide aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor reparatorii şi monitorizează modul de ducere la îndeplinire a acestora.
3. Autosesizarea.
3.1. CE-FRP se autosesizează în situaţii în care posibile încălcări ale codului etic devin de notorietate, sau ca urmare a unor hotărîri judecătoreşti definitive care vădesc asemenea încălcări.
3.2. În caz de autosesizare CE-FRP sesizează CE-AP şi desemneză un acuzator, care va prelua rolul reclamantului în cadrul procedurilor de investigare, conform paragrafelor 1. şi 2., cu excluderea etapei de rezolvare amiabilă. Acuzatorul trebuie să fie un psihoterapeut cu experienţă şi a cărui probitate profesională şi ţinută etică să fie recunoscută. În cazul în care acesta este un membru al CE-FRP, nu va participa la luarea hotărîrii în caz de apel.