Enter Title

 

Federaţia Română de Psihoterapie


Comisia pentru etică, disciplină şi deontologie profesionala
Regulamentul de organizare şi funcţionareCAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Comisia pentru etică, disciplină şi deontologie profesională, denumită în continuare Comisie, se organizează şi funcţionează în baza Art. 68 din Statutul FRP, la propunerea consiliului director cu avizul adunării generale.

Art. 2. Comisia pentru etică, disciplină şi deontologie profesională:
a) informează membrii asociaţi asupra normelor de reglementare în acest domeniu;
b) promovează codul de etică, disciplină, şi deontologie profesională;
c) acordă consultanţă pe probleme deontologice şi probleme legislative specifice profesiei de psihoterapeut;
d) are rol de supraveghere a respectării codului de etică, disciplină şi deontologie profesională;
e) analizează şi deliberează asupra aspectelor de nerespectare a prevederilor codului de etica, disciplină şi deontologie, propunând, după caz, sancţiuni adecvate gravităţii abaterii;

Art. 3. Comisia este constituită dintr-un număr de maxim 7 (şapte) membri aleşi prin vot de adunarea generala a federaţiei.
   
Art. 4. Membrii Comisiei au dreptul la indemnizaţii de şedinţă stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei în masura în care bugetul federaţiei permite acest lucru.CAPITOLUL II

Atribuţiile Comisiei

Art. 5.  În îndeplinirea rolului său, Comisia are următoarele atribuţii specifice:
1) promovează sub diverse forme conduitele etice, disciplinare şi deontologice în rândul specialiştilor practicanţi dar şi în rândul potenţialilor beneficiari ai serviciilor de psihoterapie;
2) analizează sesizările înregistrate prin care sunt semnalate abateri disciplinare,
3) hotărăşte asupra oportunităţii şi modalităţii corectării acestor abateri disciplinare;
4) declanşază proceduri disciplinare;
5) propune spre analiză, eventualele sesizări înregistrate, forului echivalent al asociaţiei membre reprezentante pentru persoana ce face obiectul sesizării;  
6) întocmeşte dosarul cu privire la cauza în legătură cu care a fost sesizată;
7) judecă abaterile de la prevederile codului de etica, disciplină şi deotologie profesională;
8) propune consiliului director aplicarea de sancţiuni disciplinare (suspendare profesională provizorie, suspendare profesională permanentă);
9) propune adunării generale aplicarea de sancţiuni disciplinare (suspendare profesională provizorie pentru o asociaţie membră) cu acordul comisiei profesionale;
10) propune comisiei profesionale revizuirea codului de etica, disciplină şi deotologie profesională atunci când situaţia o impune, iniţiind, cu cel puţin două luni înainte de adunarea generala a federaţiei, măsuri de modificare şi completare a acestui cod în funcţie de concluziile desprinse din aplicarea prevederilor acestuia sau ca urmare a mutaţiile intervenite în domeniul eticii şi deontologiei profesiei de psihoterapeut.CAPITOLUL III

Atribuţiile preşedintelui şi/sau secretarului Comisiei

Art. 6. Preşedintele Comisiei este ales dintre membrii comisiei şi are următoarele atribuţii:
1) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei;
2) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Comisiei;
3) invită şi alte persoane să participe, fără drept de vot, la şedinţele Comisiei dacă interesele lucrărilor acesteia o cer;
Art. 7. Secretarul Comisiei este ales dintre membrii comisiei şi are următoarele atribuţii:
1) asigură întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei;
2) întocmeşte ghidul detaliat de primire, înregistrare, dezbatere, hotărâre şi aplicare a acesteia în cazul sesizărilor primate de comisie, întocmeşte formularul de depunere a sesizărilor şi stabileşte cu acordul comisiei termenele necesare de raspuns şi tipurile de sancţiuni.
3) primeşte, înregistrează şi prezintă Comisiei sesizările prin care sunt semnalate abateri etice, disciplinare sau deontologice,  precum şi corespondenţa adresată Comisiei;
4) asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării şedinţelor Comisiei;
5) redactează şi expediază înştiinţările prin care sunt chemate în faţa Comisiei persoanele citate, propunerile de sancţiune trimise spre aplicare Comitetului Director, precum şi cele prin care sunt communicate celor în drept sancţiunile disciplinare aplicate;
6) asigură îndosarierea, evidenţa şi arhivarea documentelor Comisiei, cu respectarea reglementărilor specifice;
Art. 9 Atât preşedintele cât şi secretarul pot în condiţii excepţionale trece atribuţiilor lor către un alt membru al Comisiei.

CAPITOLUL IV

Funcţionarea Comisiei

Art. 7. (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe extraordinare şi/sau prin corespondenţă;
(2) Şedinţele Comisiei se consideră legal constituite în prin semnarea preceselor verbale de şedinţă de către majoritătea simplă a membrilor acesteia;
(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, lucrările fiecărei şedinţe se consemnează într-un proces-verbal semnat de către membrii Comisiei ce au participat la dezbateri.


întocmit de consiliul director
15 Octombrie 2009