Enter Title

Statutul FRP

Capitolul V
organele de conducere, administrare şi control

Art. 35 Consiliul director este forumul executiv al Federaţiei. Are în componenţa sa un preşedinte, un secretar general, un trezorier şi 2 (doi) vicepreşedinţi.
Art. 36 Consiliul director este legal constituit în şedinţă dacă sunt prezenţi cel puţin 4 (patru) dintre membrii săi. Procesul verbal de şedinţă va fi comunicat membrilor fondatori şi asociaţi în maxim 14 (paisprezece) zile.
Art. 37 Consiliul director îndeplineşte prevederile legale de competenţă şi responsabilitate şi ia decizii prin consens.
Art. 38 Consiliul poate iniţia proiecte pe baza unei propuneri de proiect. Propunerea de proiect va cuprinde planul detaliat al proiectului, bugetul proiectului şi datele personale şi de contact ale coordonatorului de proiect.
Art. 39 Membrii consiliului director au mandat de 4 (patru) ani.
Art. 40 Membrii consiliului director răspund pentru pagubele aduse Federaţiei dacă s-au produs din vina lor.

Capitolul VI
prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completeaza prin regulamentul general al Federatiei si prin regulamentele consiliilor si comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generala cu majoritate absoluta.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradictie sau neconcordante în regulamentele Federatiei prevederile statutare primeaza în fata regulamentului general si prevederile regulamentului general primeaza în fata regulamentelor comisiilor. Alte neconcordante si contradictii sunt solutionate de consiliul director sau de adunarea generala în functie de subordonarea organului respectiv.

Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

 7. Consiliul director
 a) Ordinea de zi
- semnarea minutei sedintei precedente
- consemnarea sarcinilor indeplinite, amanate sau suspendate.
- stabilire restantelor si noi termene pentru acestea.
- stabilirea problemelor noi pe ordinea de zi
- dezbaterea punctuala a problemelor de pe ordinea de zi si stabilirea noilor sarcini
- consemnarea acestora.
b) Minuta sedintei este intocmita de sceretarul general al FRP si exoediata in format electronic membrilor consiliului director si membrilor comisiilor interesate de hotararile consiliului in maxim 72 de ore.
c) Alte proceduri: sunt aplicate conform cerintelor statutare impuse de comisia profesionala strict pe probleme legate de activitatea de formare profesionala (conform Art. 60 din Statutul FRP).


Membrii consiliului director
mandatul 2011-2015
Dana DRAGOTEANU, președinte
Catalin ZAHARIA, vicepreședinte
Radu VULCU, vicepreședinte
Daniela PLOESTEANU, secretar general
Petre RADESCU, trezorier