Certificatul european de psihoterapeut

Statutul FRP

Capitolul VI
Prevederi finale

Art. 69 Prezentul statut se completează prin regulamentul general al Federației și prin regulamentele consiliilor și comisiilor descrise în prezentul statut.
Art. 70 Regulamentul general este adoptat de adunarea generală cu majoritate absolută.
Art. 71 În caz de adoptare a unor norme ce sunt în contradicție sau neconcordante în regulamentele Federației prevederile statutare primează în fața regulamentului general și prevederile regulamentului general primează în fața regulamentelor comisiilor. Alte neconcordanțe și contradicții sunt soluționate de consiliul director sau de adunarea generală în funcție de subordonarea organului respectiv.


Federaţia Română de Psihoterapie
Regulamentul general
(ghid general de funcţionare)

2. Certificatul european de psihoterapeut (CEP)
a) CEP se poate ridica de la secretariatul FRP, de către persoanele  interesate, înscrise în registrul FRP pentru psihoterapeuți cu practică independentă.
b) Actele și procedurile necesare pentru eliberarea CEP sunt publicate pe pagina de web a federației și revizuite periodic în conformitate cu cerințele EAP.


Certificatul European de Psihoterapeut

Cum să aplicăm?
Certificatul European de Psihoterapeut (CEP) a fost instituit de Asociația Europeană de Psihoterapie (EAP) cu sediul la Viena, în urma adunării generale din iunie 1997 de la Roma. În absența unei reglementări naționale în majoritatea țărilor din Europa (ca și, de altfel, în România) el vizează o contribuție adusă la instituirea unui nivel de formare avansat și comparabil în toate țările europene (3200 de ore, în 7 ani de studiu, din care 3 ani de propedeutică și 4 ani într-o metodă recunoscută de psihoterapie). El este menit să încurajeze schimbul de profesioniști și libera lor circulație în țările Europei și primeste, în acest sens, încurajări din patea Comisiei de la Bruxelles („guvernul” european), căreia i-a fost înaintată o Platformă Comună pentru Psihoterapie (Directivă asupra Recunoașterii Calificărilor Profesionale - 7 septembrie 2005 - 2005/26/EC).
CEP este adoptat, în prezent, de către reprezentanții organismelor de psihoterapie din 46 de țări a Europei. La ora actuală există aproximativ 3000 de deținători ai CEP. Acesta este conferit de către EAP, la recomandarea Organizației Naționale de Acreditare (NAO), care în România este Federația Română de Psihoterapie și cu aprobarea Organismului European de Acreditare (EWAO) care reprezintă metoda respectivă sau de comisia ad hoc a EAP (GAP – Grandparenting Advisory Panel, pentru metode de psihoterapie care nu au o EWAO).
Federația Română de Psihoterapie (FRP), membră a Asociației Europene de Psihoterapie (EAP) are statutul de Organizație Națională de Acreditare (NAO). În această calitate, FRP, prin Comisia Profesională, a început activitatea de evaluare și recomandare a psihoterapeuților români pentru dobândirea Certificatului European de Psihoterapeut. Într-o primă etapă, Certificatul European de Psihoterapeut (CEP) a fost acordat în România celor care îndeplinesc criteriile de certificare prin “grandparenting”, urmând ca în prezent si în viitor dobândirea acestui certficat să se facă pe baza parcurgerii etapelor de formare caracteristice fiecărei modalități psihoterapeutice (în acord cu regulamentele respectivei EWAO).
În conformitate cu practicile internaționale, cu standardele EAP, precum și în acord cu prevederile Regulamentului Comisiei Profesionale a FRP, certificarea prin “grandparenting” a fost încheiată la sfârșitul anului 2004.


Până în momentul de față, deținători ai CEP sunt următorii:
Psihoterapie psihanalitică:
   1. Ileana Botezat-Antonescu
   2. Augustin Cambosie
   3. Daniela Irimia
   4. Georgiana Ivanescu
   5. Sanda Lepoiev
   6. Adrian Iuliu Monoranu
   7. Eugen Papadima
   8. Silvia Papadima
   9. Miruna Stoca
  10. Rita Mariana Teodoru
  11. Elena Maria Olteanu
Psihoterapie pozitivă:
   1. Liana Don
   2. Gabriela Hum-Ursachi
   3. Antonella Daniela Matei
   4. Codruta Angela Visan
   5. Adina Singalievici
   6. Steluta Palade
   7. Marta Eisikovics
   8. Emese Irma Grosz
   9. Tomina Adriana Bucur
  10. Simona Surugiu Florea
  11. Cristina Gombos
Gestalt - terapie:
   1. Carmen Beyer
Psihoterapie sistemică familială:
   1. Zoltán Kónya
   2. Ágnes Kónya
   3. Sanda Luminita Mihai
   4. Silvia Trandafir
Psihoterapie adleriană:
   1. Lenuta Aurica Rusti
   2. Maria Ramona Covrig
   3. Elena V. Serban
   4. Anda Pacurar
Psihoterapie multimodală
1. Mara Adriana Priceputu
 

DETALII CU PRIVIRE LA OBTINEREA CERTIFICATULUI EUROPEAN DE PSIHOTERAPEUT

Pot solicita Certificatul European de Psihoterapeut psihoterapeuții care posedă o competență profesională la nivelul CEP sau care sunt în posesia Certificatului Național de Psihoterapeut independent eliberat de FRP (practică independentă) în una din modalitățile de psihoterapie recunoscute. Durata totală a trainingului nu poate fi mai puțin de 3200 ore, întinse pe durata a minim 8 ani, primii 4 ani  fiind echivalentul absolvirii unei forme de învățămant superior.
EAP în colaborare cu FRP (NAO) și EWAOs determina proporția trainingului ce trebuie încheiat înainte ca CEP să fie oferit.  Trainingul trebuie să includă criteriile EAP de formare profesională de bază și include:
- Experiența psihoterapeutică personală (dezvoltare personală) ce trebuie să includă analiza personală, experiența proprie, și alte metode ce implică elemente de introspecție, terapie sau experiență personală (nu mai puțin de 250 ore)
- Studiu teoretic : o parte din cursuri sunt generale și o parte sunt specifice psihoterapiei. Studiu teoretic ce se întinde pe 4 ani de pregătire specifică în psihoterapie trebuie să includă teorii ale dezvoltării umane dea lungul evoluției sale, înțelegerea altor tipuri de psihoterapii, teoria schimbării, înțelegerea problemelor sociale și culturale în relație cu psihoterapia, teorii ale psihopatologiei, teorii legate de metode și intervenții în psihoterapie
- Training în psihoterapie: această parte va include suficientă practică sub supervizare într-o modalitate psihoterapeutică și va fi de cel puțin 2 ani.
- Practica profesională /clinică ce trebuie să ofere experiență adecvată în rezolvarea problemelor psihosociale și colaborarea cu alți specialiști din domeniul sănătății mintale.
- Supervizarea, trainingul și, unde este cazul, psihoterapia personală trebuie să fie oferită de practicieni ce îndeplinesc criteriile EAP.

În acest scop, persoanele interesate sunt invitate a se adresa Comisiei Profesionale a FRP - Comitetul de Certificare Europeană pe cale electronică cu un dosar ( 2 dosare în limba română și 3 dosare în limba engleză) cuprinzând urmatoarele acte:
1) Un CV (în limbile româna și engleză). Vă rugăm să puneți accent pe pregătirea în psihoterapie, practica profesională și supervizare. CV trebuie să cuprindă:             
* informații personale (nume prenume, adresă, tel/fax, email, website, data nașterii)
* informații despre studiile universitare și postuniversitare, traininguri și diplomele obținute specificând durata în timp (dacă certificatele sunt în altă limba decât limba engleză acestea vor fi traduse în engleză);
* informații despre terapia personală de formare: numele psihoterapeutului, metoda psihoterapeutică, natura ședințelor (individual sau în grup), frecvența și durata ședințelor, numărul total de ședințe întreprinse, durata terapiei ;
* informații despre training în psihoterapie: numele și poziția organizației (membră a……) ce a oferit programul de pregătire în psihoterapie; perioada și orele de desfășurare; formatorii (nume, calificări,modalitatea psihoterapeutică.
* informații despre supervizare: numele supervizorului/supervizorilor, metoda terapeutică supervizată, natura supervizărilor (individual sau în grup), frecvența și durata ședințelor, numărul total al ședințelor, perioada/perioadele supervizării
* informații despre practica profesională: perioada/perioadele de practică, locul practicii (spital, policlinica, cabinet privat, alte unități de sănătate mintală), numărul de ore saptamânale, metoda aplicată, categorii de pacienți tratați. Numărul total de ore de practică de psihoterapie
* dacă aplicantul este formator supervizor sau desfășoară cursuri de formare profesională continuă sunt necesare detalii despre aceste activități
* daca aplicantul are publicații în domeniul metodei de psihoterapie practicate sunt necesare detalii ;
*  Este necesară și o pagină cu un rezumat clar și concis cu privire la orele de training, orele de supervizare, psihoterapia personală, orele și anii de practică psihoterapeutică.
* Se însumează Total ore de psihoterapie personală+Total ore de formare în psihoterapie+Total ore de practică ca psihoterapeut+Total ore de supervizare
2) Acordul asociației europeane de profil (EWAO) la care este afiliată asociația natională, în legătura cu solicitarea CEP.  Reprezentanți EWAO
3) Copii dupa diplome, atestate de formare, de supervizare ( dacă sunt documente în alte limbi afară de limba engleză acestea vor fi traduse în engleză)
4) 3 fotografii recente 6x9 (eventual digitale).
5) Declarație de acceptare a Codului de deontologie al EAP și a Declarației de la Strasbourg.
6) Dovada expedierii  (OP scanat) unei sume echivalente cu 25 de euro către FRP sau direct la ședința Comisiei Profesionale, reprezentând taxa de examinare a dosarului care va fi adresat, după caz, EAP (EWAOC sau GAP, după caz), în contul: BCR – Filiala Pantelimon - 2511.1-3086.1/ROL
7) Taxa pentru Registrul European: 25 Euro (taxa de examinare). În momentul acordării CEP se plătește taxa membru către EAP.
Dosarul personal va fi trimis via e-mail sau cu confirmare de primire la sediul FRP, pe adresa: Str. Stelea Spătarul, Nr. 24, Ap. 1, sector 3 Bucuresti, sau va fi adus personal la ședința Comisiei Profesionale.

Date suplimentare la e-mail:  frp@psihoterapie

Formularele de inscriere