s1604 Monitorul Oficial Federal anul 2019 partea I nr. 40, publicat la Bonn la data de 22 noiembrie2019

Legea  cu privire la reforma instruirii psihoterapeuților din 15 noiembrie 2019

Parlamentul federal a adoptat, cu acordul consiliului federal, următoarea lege:

Cuprins

Articolul 1.Legea cu privire la profesia de psihoterapeută și psihoterapeut (Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților– PsychThG)

Articolul 2.Modificarea celei de-a cincea părți a Codului Social

Articolul 3. Modificarea Legii cu privire la contractele de muncă pe perioadă determinatăcu medicii rezidenți

Articolul 4. Modificarea Legii privind regimul taxelor aplicate de către spitale

Articolul 5 Modificarea Legii privind suplimentul de utilizare

Articolul 6. Modificarea celei de-a șaptea părți a Codului Social

Articolul 7. Modificarea celei de-a opta părți a Codului SocialArticolul8Modificarea Codului Penal

Articolul 9. Modificarea Legii introductive a Codului de Procedură Penală

Articolul 10. Modificarea Codului de Procedură Penală

Articolul 11. Modificarea Codului Fiscal

Articolul 11a.  Modificarea Legii privind Crucea Roșie Germană și alte instituții de asistență

Articolul 11b. Modificarea regulamentului cu privire la tariful de spitalizare

Articolul 12. Intrarea în vigoare, încetarea aplicării

Articolul 1

Legea cu privire la profesia de psihoterapeută și psihoterapeut

(Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților– PsychThG)*

Cuprins

Alineatul 1

Autorizație de liberă practică, autorizație pentru exercitarea temporară sau parțială a profesiei

Paragraful 1 Titlu profesional, exercitarea profesiei

Paragraful 2 Acordarea autorizației de liberă practică

Paragraful 3 Autorizație pentru exercitarea temporară a profesiei

Paragraful 4 Autorizație pentru exercitarea parțială a profesiei

Paragraful 5 Retragere, revocareși suspendare

Paragraful 6 Renunțare

Alineatul 2

Studiul, condiția pentru acordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut, examen pentru dobândirea calității de psihoterapeut

Paragraful 7 Scopul studiului, condiția pentru acordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut

Paragraful 8 Comitet consultativ științific

Paragraful 9 Durata, structura și efectuarea studiului

Paragraful 10 Examen pentru dobândirea calității de psihoterapeut, sub formă de condiție pentru acordarea autorizației de liberă practică

Alineatul 3

Recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în afara sferei de aplicare a Legii

Paragraful 11 Recunoașterea calificărilor profesionale din statele terțe

Paragraful 12 Recunoașterea calificărilor profesionale din alte state membre, alte state contractualesau state asimilate

Paragraful13 Reglementări generale cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în afara sferei de aplicare a legii

Alineatul 4

Prestarea serviciilor

Paragraful 14 Certificate necesare pentru prestarea serviciilor într-un alt stat membru, alt stat contractant sau într-un stat asimilat

Paragraful 15 Prestarea serviciilor în Germania

Paragraful 16 Drepturi și obligații

Paragraful 17 Notificarea autorității competente de către persoana care prestează serviciul

Paragraful 18 Verificarea informațiilor de către autoritatea competentă

Paragraful 19 Cooperarea în domeniul administrativ la prestarea serviciului

Alineatul 5

Drepturi de adoptare a regulamentelor

Paragraful 20 Reglementări cu privire la instruirea, examinarea și autorizația de liberă practică

Paragraful 21 Reglementări cu privire la regimul taxelor

Alineatul 6

Atribuțiiși competențe

Paragraful 22 Competența autorităților

Paragraful 23 Obligații de informare,obligații de verificare, obligații de notificare

Paragraful 24 Notificare în scop de avertizare transmisă de către autoritatea competentă

Paragraful 25 Informare cu privire la documente justificative falsificate în domeniul calificărilor profesionale

Alineatul 7

Norme tranzitorii, menținerea situației existente

Paragraful 26 Continuarea utilizării titlurilor profesionale anterioare

Paragraful 27 Absolvirea cursurilor de instruire începute

Paragraful 28 Menținerea aplicabilității recunoașterii de către autoritățile de stat a centrelor de instruire

Alineatul 1

Autorizație de liberă practică, autorizație pentru exercitarea temporară sau parțială a profesiei

Paragraful 1. Titlu profesional, exercitarea profesiei

(1) Persoana care dorește să practice activitatea de psihoterapie cu utilizarea titlului profesional de „psihoterapeut” trebuie să dețină autorizația de liberă practică ca în calitate de „psihoterapeut”.Exercitarea temporară a profesiei este admisă, de asemenea, în baza unei autorizații valabile pe perioadă determinată, în conformitate cu paragraful 3 alineatul 1 sau alineatul 3. Titlu profesional conform tezei 1 poate fi utilizat numai de către cei care persoanele autorizate să exercite profesia conform teza 1, teza 2 sau alineatele 5 și 6.

Denumirea de „psihoterapeut” nu poate fi utilizată, suplimentar față de tezele 1 și 2 sau paragrafele 5 și 6, de către alte persoane care nu trebuie să dețină calitatea de medici, psihoterapeuți-psihologici, precum și psihoterapeuții pentru copii și tineri. Medicii pot utiliza în acest context mențiunea suplimentară „medical”.

 • Exercitarea activității psihoterapeutice în sensul prezentei legireprezintă orice activitate efectuată prin intermediul unei proceduri sau metode psihoterapeutice, verificată și recunoscută din punct de vedere științific, realizată cu caracter profesional sau comercial, pentru constatarea, vindecarea sau atenuarea de tulburări cu natură patologică, cu privire la care este recomandată psihoterapia.În cadrul unui tratament psihoterapeutictratarea necesară o clarificare somatică. Activitățile care au ca scop numai soluționarea sau depășirea conflictelor sociale sau alte scopuri în afara demersurilor terapeutice nu intră în sfera de exercitare a activității psihoterapeutice.
 • Profesia de psihoterapeut include, suplimentar față de psihoterapie, și activitatea de consultanță, prevenireși recuperare pentru menținerea, promovareași restabilirea sănătății psihice a populației.
 • Este autorizată să practice parțial activitatea psihoterapeutică persoana căreia îi este acordată o autorizație în sensul prevederilor din paragraful4. Persoanele cărora le-a fost acordată o autorizație în sensul prevederilor din paragraful4 nu dispun de dreptul de a utiliza titlul profesionalde „psihoterapeut”, ci vor folosi titlul profesionaldobândit în statul în care au dobândit titlul profesional în cauză, cu menționarea suplimentară
 • a denumirii statului respectiv și
 • a activității și a locației de desfășurare a activității, la care este limitată autorizațiaîn sensul prevederilor din paragraful 4.
 • Psihoterapeuții care dețin calitatea de cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene (stat membru) sau ai unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (stat contractant), sunt autorizați, și fără a deține autorizația de liberă practică sau o autorizație în sensul prevederilor din paragraful3 alineatul 1 sau alineatul 3, să exercite activitatea psihoterapeutică, cu utilizarea titlului profesional de„psihoterapeut“în sfera de aplicarea prezentei legi, în măsura în care, în ceea ce privește activitatea lor profesională, este vorba despre un serviciu prestat temporar și ocazional în sensul articolului57 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Acestor persoane le revine însă obligația de notificare în sensul prevederilor din paragraful 17 și de verificare a calificării sale profesionale în sensul prevederilor din paragraful18.
 • Alineatul 5 se aplică în mod corespunzător pentru psihoterapeuții care dețin calitatea de cetățeni ai unui stat terț, în măsura în care, cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale în sensul legislației Uniunii Europene, rezultă o asimilarea cetățeniloracestor state terțe (state asimilate) cu cetățenii unui stat membru sau ai unui stat contractant.

Paragraful 2. Acordarea autorizației de liberă practică

(1) Autorizația de liberă practică în calitate de psihoterapeut va fi acordată la cerere, în măsura în care persoana care formulează solicitarea

 1. a absolvit cu succes studiile care constituie condiția pentruacordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut șia promovat examenul pentru dobândirea calității de psihoterapeut în sensul prevederilor din paragraful10,
 2. nu este vinovată pentru o conduită din care rezultă lipsa demnității sau a încrederii pentru exercitarea profesiei,
 3. nu este incompatibilă pentru desfășurarea profesiei, din considerente de natură medicală și
 4. dispune de cunoștințele necesare de limba germană pentru exercitarea profesiei.
 5. În măsura în care va fi respinsă acordarea autorizației de liberă practică, deoarece nu este întrunită cel puțin una dintre condițiile menționate la alineatul 1 numărul 2 sau numărul 3, înainte de pronunțarea hotărârii este necesară audierea persoanei care formulează cerereasau a reprezentantului legal al acesteia.
 6. În măsura în care, împotriva persoanei care formulează cererea, este inițiată o procedură de natură penală în asociere cu săvârșirea unei infracțiuni ca urmare a lipsei demnității sau a încrederiipentru exercitarea profesiei, poate fi suspendată hotărâreacu privire la cererea având ca obiect acordarea autorizației de liberă practică până la momentul la care este finalizată procedura penală.

Paragraful 3. Autorizație pentru exercitarea temporară a profesiei

(1) O autorizație pentru exercitarea temporară a profesiei va fi emisă la cererea persoanelor, în măsura în care persoana care formulează cererea

 1. dovedește o calificare absolvităpentru profesia de psihoterapeut (calificare profesională),
 2. nu este vinovată pentru o conduită din care rezultă lipsa demnității sau încrederii pentru exercitarea profesiei,
 3. nu este incompatibilă din punct de vedere al sănătății cu privire la exercitarea profesiei și
 4. dispune de cunoștințede limba germanănecesare pentru exercitarea profesiei în temeiul autorizației pentru exercitarea temporară a profesiei.
 5. O persoană cu o calificare profesională care a fost obținută într-un alt stat membru, un alt stat contractant sau într-un stat asimilat, nu dispune de dreptul de a face trimitere la o autorizație pentru exercitarea temporară a profesiei, în măsura în care a formulat o cerere de recunoașterea calificării sale profesionale în sensul prevederilor din paragraful12.

Autorizația pentru exercitarea temporară a profesieipoate fi acordată numai cu drept de revocare sau poate fi prelungită. Autorizația va fi acordată pe perioadă determinată. Aceasta poate fi emisă pentru o durată totală de maxim doi ani. Numai într-o situație individuală specială sau din considerente justificate demăsurile de îngrijire terapeutică, autorizația pentru exercitarea temporară a profesieipoate fi acordată pentru un interval de peste doi ani.

 • Autorizația pentru exercitarea temporară a profesiei poate fi limitată la anumite activități și locații de desfășurare a activității.
 • Persoanelecare dețin o autorizație pentru exercitarea temporară a profesieidispun de aceleași drepturi și obligațiicu o persoană cu o autorizație de liberă practicăîn calitate de „psihoterapeut“.
 • O autorizație pentru exercitarea temporară a profesiei, acordată în sensul prevederilor din paragraful 4 alineatul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, își menține valabilitatea.

Paragraful 4. Autorizație pentru exercitarea parțială a profesiei

(1) O autorizație pentru exercitarea parțială a profesieiva fi acordată la cerere, în măsura în care persoana care formulează cererea

 1. dovedește o calificare absolvită în domeniul psihoterapiei,
 2. a obținut această calificareîntr-un alt stat membru, un alt stat contractant sau un stat asimilat,
 3. prin intermediul acestei calificări, a dobândit în statul membru respectiv, în statul contractant în cauză sau într-un stat asimilat, acces la o activitate profesională
 4. care corespunde numai parțial activității unui psihoterapeut, și
 5. care poate fi separată distinct de alte activități care caracterizează profesia de psihoterapeut în sensul prezentei legi,
 6. nu este vinovată pentru o conduită în baza căreia rezultă lipsa demnității sau încrederii necesare pentru exercitarea profesiei,
 7. nu se află în imposibilitate de exercitare a profesiei din punct de vedere al stării de sănătate și
 8. dispune de cunoștințele de limba germană necesare pentru exercitarea parțială a profesiei.

(2) Va fi respinsă acordarea autorizației pentru exercitarea parțială a profesiei în situația în care refuzul

 1. este necesar în mod imperativ pentru protejarea pacienților sau pentru protejarea sănătății publice și
 2. este de natură să asigure atingerea acestor obiective într-o formă corespunzătoare.

Pentru evitarea unui refuz, autorizația poate fi prevăzută cu condiții.

 • O autorizație pentru exercitarea parțială a profesieiva fi limitată la activitățileșilocațiile de desfășurare a activității în care persoana care formulează cerereaa dovedit deținerea unei calificări absolvite în domeniul psihoterapiei. Acordarea se realizează pe perioadă nedeterminată.

Persoanele cu o autorizație pentru exercitarea parțială a profesiei dispun, în limita autorizației, de aceleași drepturi și obligații cu o persoană care deține o autorizație de liberă practică în calitate de „psihoterapeut”“.

(5)O autorizație pentru exercitarea parțială a profesiei, acordată în sensul prevederilor din paragraful 4 alineatul 2a din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, își menține valabilitatea.

Paragraful 5. Retragere, revocare și suspendare

 • Autorizația de liberă practică va fi revocată în măsura în care, la acordarea acesteia, nu a fost îndeplinită condiția stipulată prin paragraful 2 alineatul 1 numărul 1. Autorizația de liberă practică poate fi revocată în situația în care, la acordarea acesteia, nu a fost întrunită condiția stipulată prin paragraful 2 alineatul 1 numărul 2 sau numărul 3. În mod suplimentar, nu este afectată valabilitatea prevederilor legale naționale în sensul dispozițiilor din paragraful 48 din legea privind procedura de contencios.
 • Autorizația de liberă practicăva fi revocată în măsura în care, ulterior,
 • nu mai este  întrunită condiția în sensul prevederilor din paragraful 2 alineatul 1 numărul 2 sau
 • nu mai este întrunită în mod permanent condiția în sensul prevederilor din paragraful 2 alineatul 1 numărul 3.

În mod suplimentar, nu este afectată valabilitatea prevederilor legale naționale în sensul dispozițiilor din paragraful 49din Legea privind procedura de contencios.

(3) Suspendarea autorizației de liberă practică poate fi dispusă în cazul în care

 1. împotriva persoanei în cauză a fost deschisă o procedură penală ca urmare a suspiciunii de săvârșire a unei infracțiuni, în temeiul căreia ar rezulta lipsa demnității sau încrederiipentru exercitarea profesiei,
 2. conform estimărilor, neîntrunirea condițiilor de sănătate pentru exercitarea profesiei va fi aplicată doar temporar,
 3. există dubii cu privire la conformitatea din punct de vedere al condițiilor de sănătateale persoanei în cauză, însă persoana respectivă refuză să se supună unui consult efectuat de către medicul oficial sau de specialitate, dispus de către autoritatea competentă,
 4. se constată căpersoana în cauză nu dispune de cunoștințele de limba germană necesare pentru exercitarea profesiei sau
 5. rezultă căpersoana în cauză nu dispune de o asigurare suficientă împotriva riscurilor asociate răspunderii civile obligatorii pentru activitatea profesională, în măsura în care, în temeiul prevederilor legale naționale sau în baza normelor deontologie este aplicabilă o obligație de încheiere a unei asigurări.

Măsura de suspendarea autorizației va fi anulată imediat ce nu mai este întrunită condiția pentru măsura respectivă.

(4) Alineatele 1 până la 3 sunt aplicabile în mod corespunzător pentru persoanele care dețin o autorizație pentru exercitarea temporară a profesiei sau care se află în posesia unei autorizații pentru exercitarea parțială a profesiei.

Paragraful 6. Renunțare

(1) Se poate renunța la autorizația de liberă practică, autorizația pentru exercitarea temporară a profesieiși autorizația pentru exercitarea parțială a profesiei prin declarație scrisătransmisă autorității competente.

 • O renunțare nu produce efecte în situația în care este formulată condiționat.
 • Declarațiade renunțare nu poate revocată. Asupra acestui aspect se va atrage atenția înainte de formularea declarație de renunțare.

Alineatul 2

Studiul, condiția pentruacordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut, examen pentru dobândirea calității de psihoterapeut

Paragraful 7. Scopul studiului, condițiapentru acordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut

 • Studiul, condiția pentruacordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut, asigură, conform stadiului recunoscut cu caracter general al cunoștințelor psihoterapeutice, psihologice, pedagogice, medicale și din alte domenii științifice asociate, competențele fundamentale de natură personală, metodologice de specialitate, sociale și orientat către implementare, necesare pentru tratarea psihoterapeutică pe proprie răspundere, independentă și complexă a paciențilorde la toate nivelurile de vârstă și ținând cont de cerințele persoanelor cu dizabilități, prin intermediul procedurii și metodei psihoterapeutice recunoscute din punct de vedere științific. În același timp, conferă psihoterapeuților posibilitatea de implicare la perfecționarea procedurilor sau a metodelor psihoterapeutice utilizate, precum și de a se instruiși perfecționa pe proprie răspundere și în mod independent și de a dezvolta, în acest context, și competențe de organizare și coordonare, în baza cunoștințelor cu privire la sistemele de tratament în domeniul psihoterapeutic.
 • Tratamentul psihoterapeutic în sensul alineatului 1 include în special măsurile psihoterapeutice, de prevenție și recuperare asociate pacienților, pentru menținerea sănătății, necesare pentru constatarea,  menținerea, promovareasau redobândirea stării de sănătate psihică și psihică a paciențilordin toate grupele de vârstă. Măsurile sunt efectuate la nivel individual și de grup, precum și împreună cu alte persoane care urmează a fi implicateși are în vedere riscurile și resursele, situația concretă de viață, mediul social, cultural sau religios, orientarea sexuală, etapa respectivă de viață a pacienților, precum și competențele pentru identificarea indiciilor cu privire la prezența semnelor de violență sexuală și consecințele acestora. În acest context sunt avute în vedere condițiile cadru de natură instituțională, juridică și structurală, este susținută independența pacienților, fiind respectat și dreptul acestora la autodeterminare.
 • Studiul conferă în special capacitateade a identifica perturbările de natură patologică, pentru care este indicat tratamentul psihoterapeutic, și fie de a asigura tratarea acestora, fie de a dispune adoptarea de măsuri suplimentare necesare de către terți,
 • de a reflecta propriile demersuri psihoterapeuticecu privire ladezvoltareaabilităților de autoreglareși de a perfecționa procesele terapeutice, ținând cont de informațiile obținute în acest context, precum și a nivelului actual al cercetării,
 • implementarea de măsuripentru verificarea, asigurarea și îmbunătățirea suplimentarăa calității îngrijiriiși documentarea și evaluarea în acest context a altor măsuri adoptate pentru asigurarea tratamentului psihoterapeutic,
 • informarea pacienților, a altor persoane implicate sau a altor persoane, instituții sau autorități care urmează a fi implicate, cu privire la concluziile relevante pentru tratament,cu evidențierea în acest context a opțiunilor psihoterapeuticeși de asistență recomandate, precum și clarificarea cu privire la consecințele rezultate în urma administrării măsurilor terapeutice,
 • formularea de răspunsuri la cerințe de specialitate care se referă în special la tratamentul psihoterapeutic, inclusiva problemelor referitoare la capacitatea de muncă, profesională sau de a obține venituri, precum șila gradul dizabilității sau al afectării, în baza unei anamneze proprii, al rezultatelor complexe de diagnosticare și al altor informații relevante,
 • redactarea și evaluarea de lucrări științifice în bazaaspectelor fundamentale de natură teoretică științifică și integrarea concluziilor formulate în baza acestora în activitatea proprie psihoterapeutică,
 • respectarea principiilor de etică profesională în cadrul activității psihoterapeutice,
 • comunicarea activă și interdisciplinară cu diferitele grupe profesionale care își desfășoară activitatea în sistemul de sănătate și colaborarea cu orientarea în funcție de interesele pacienților.

Paragraful 8. Comitet consultativ științific

Autoritatea competentă constată recunoașterea științifică a unei proceduri sau metode psihoterapeutice. Aceasta își întemeiază hotărâreasa, în măsura în care există dubii, pe o expertiză a Comitetului științific de psihoterapie, care a fost constituit împreună de către Colegiul federal al psihoterapeuțilorși de către Colegiul federal al medicilor.

Paragraful 9. Durata, structura și efectuarea studiului

 • (1) Studiul conform paragrafului7 poate fi oferit numai în cadrul instituții de învățământ superior. Calitatea de instituții de învățământ superior în sensul prezentei legi este deținută de universitățile sau instituțiile de învățământ superior, asimilate universităților. Studiile conform paragrafului 7 durează cinci ani, în cazul în care sunt organizate sub forma unui program de zi. Pentru toate activitățile în cadrul studiului conform paragrafului 7 vor fi acordate, conform sistemului european de credite transferabile și acumulare, 300 de credite (credite ECTS). Aceste credite ECTS corespund unui volum de lucru de 9 000 de ore.
 • Studiul conform paragrafului 7 este repartizat în studii de licență, care poate prezenta o structură polivalentă, precum șistudii masterale bazate pe acestea. În caz de absolvire cu succes a studiilor, instituția de învățământ superior acordă gradul academic respectiv.
 • În cazul studiilor conform prevederilor din alineatul 3 teza 1 trebuie să fie vorba despre studii acreditate conform normelor aplicabile în domeniul învățământului superior. Entitatea competentă în domeniul sănătății conform legislației naționale constată respectarea condițiilor deontologice. În procedura de acreditare a studiilor de licență, își exercită atribuțiile în acest sens prin intermediul reprezentantului structurii care organizează practica profesională. În procedura de acreditare a studiilor de masterat, autoritatea în cauză apreciază respectarea cerințelor specifice normelor profesionale. Recunoașterea conform normelor profesionale a studiilor masterale presupune ca accesul la studiile masterale să fie asigurat numai după absolvirea de studii de licență în cadrul cărora a fost constatatărespectareacondițiilor definite prin normele privind exercitarea profesiei sau după absolvirea de studii similare. Sunt absolvite studii similare în situația în care rezultatele de instruire ale acestora corespund, din punct de vedere al conținutului, cerințelor prezentei legiși cerințelor regulamentului adoptat în temeiul paragrafului 20.
 • La cerere va fi acordată studenților care dispun de o absolvire echivalentă a studiilor, de către o instituție competentă în domeniu sănătății în temeiul legislației naționale, o decizie distinctă din care rezultă că rezultatele de instruire corespund, din punct de vedere al conținutului, cerințelor prezentei legi și cerințelor regulamentului adoptat în baza paragrafului 20.
 • Componentele relevante ale studiului pentru autorizația de liberă practică pentru „psihoterapeut” sunt  reprezentate de:
 • studiile universitare și
 • activitățile practice profesionale.

Pentru aceste componente vor fi acordate, pe durata studiilor de licență și de masterat, în total 180 de puncte ECTS, ceea ce corespunde unui volum de lucru de 5.400 de ore.

(7) Studiile universitare au ca scop asigurarea de competențe necesare pentru exercitarea profesiei de psihoterapeut. Pentru studiile universitare vor fi acordate următoarele puncte ECTS:

 1. la studiile de licență 82 de puncte ECTS, ceea ce corespunde unui volum de lucru de 2 460 ore, și
 2. la studiile de masterat 54 de puncte ECTS, ceea ce corespunde unui volum de lucru de 1 620 ore.

(8)        Studiile de licență includ activități practice profesionale, pentru care sunt acordate în total 19 puncte ECTS, ceea ce corespunde unui volum de lucru de 570 de ore. Acestea sunt utilizate pentru dobândirea experiențelor profesionale practice cu privire la examinarea bazelor și a aplicării în domeniul psihologiei, în domenii generale ale sectorului sănătății, precum și în domenii curative, preventivesau de recuperare ale măsurilor terapeutice în domeniul psihoterapeutic.

(9) Studiile de masterat includ activități practice profesionale pentru care sunt acordate în total 25 de puncte ECTS, ceea ce corespunde unui volum de lucru de 750 de ore. Acestea sunt destinate dobândirii de experiențe practice aprofundate, precum și pentru dezvoltarea de competențe orientate către practică la examinarea bazelor și a aplicării în domeniul psihoterapiei, precum și sectoarele curative ale tratamentului psihoterapeutic.

(10)  Instituției de învățământ superiorîi revine responsabilitatea de ansamblu pentru coordonarea și realizarea studiilor.În măsura în care nu poate asigura efectuareaactivităților practice profesionale la instituția de învățământ superior, pune bazele cooperărilor cu instituția competentă în domeniul sănătății, conform legislației naționale, cu implicarea de structuri responsabile în acest sens.

Paragraful 10. Examen pentru dobândirea calității de psihoterapeut, sub formă de condiție pentru acordarea autorizației de liberă practică

 • Examenul pentru dobândirea calității de psihoterapeut are ca scop constatarea competențelor de acțiune pentru o activitate în domeniul psihoterapeutic.
 • Examenul pentru dobândirea calității de psihoterapeutreprezintă un examen de stat și este organizat sub supravegherea și în responsabilitatea autorității de stat competente în domeniul examinării. Instituția competentă în domeniul sănătății conform prevederilor legale naționale va prezida comisia de examinare. Această entitate poate mandata instituția de învățământ superiorpentru a exercita atribuțiile de coordonare a acestei comisii.
 • Examenul pentru dobândirea calității de psihoterapeutnu este organizat înainte de ultimul semestru al studiilor de masterat.
 • Examenul pentru dobândirea calității de psihoterapeuteste alcătuit din una dintre următoarele două componente:
 • un examen practic oral de caz, care va avea la bază un proces verbal de ședință întocmit de către persoana examinată, în contextul unei evaluări la locul de muncă, și
 • o examinare pe parcurs orientată în funcție de aplicare, în cinci domenii de competență.

Alineatul 3. Recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în afara sferei de aplicare a legii

Paragraful 11. Recunoașterea calificărilor profesionale din statele terțe

(1) O calificare profesională absolvită, dobândită în afara sferei de aplicare aprezentei legiși în afara unui stat membru, a unui alt stat contractant sau a unui stat asimilat respectă condiția prevăzută la paragraful 2 alineatul 1 numărul 1 în cazul în care

1. această calificare profesională este necesară în statul în care a fost dobândită, pentru accesul direct la o profesie care corespunde profesiei de psihoterapeut și este asigurată echivalența calificării profesionale dobândite cu calificarea profesională a unui psihoterapeut.

(2) Calificarea profesională dobândită este considerată echivalentă în măsura în care nu prezintă diferențe semnificative față de calificarea profesională, prevăzută prin această lege, precum și prin regulamentul adoptat în temeiul paragrafului 20. Se înregistrează diferențe semnificative în cazul în care

 1. calificarea profesională dobândită de către persoana care formulează cererea include, cu activitatea profesională, elemente care prezintă diferențe semnificative de cele solicitate în sensul acestei legi, precum și prin regulamentul adoptat în baza paragrafului 20
 2. în statul în care persoana care formulează cererea a dobândit calificarea sa profesională, una sau mai multe activități aferente profesiei de psihoterapeut, reglementate prin această lege sau prin intermediul regulamentului adoptat în temeiul paragrafului 20 nu constituie o componentă a activității profesiei  care corespunde celei de psihoterapeut și în cazul în care calificarea profesională dobândiră de către persoana care formulează cererea sau componente individualeale calificării sale profesionaleprezintă diferențe semnificative față de calificarea profesională în sensul acestei legi sau în baza regulamentului adoptat în temeiul paragrafului 20.

Componente individuale prezintă diferențe semnificative în situația în care calificarea profesională dobândită de către persoana care formulează cererea prezintă diferențe semnificative cu privire la modalitatea de furnizare a serviciilor de instruire sau dacă prezintă diferențe semnificative de conținut cu privire la cunoștințeleși abilităților care constituie o condiție semnificativă pentru exercitarea profesiei de psihoterapeut în Germania.

 • Diferențe semnificative în sensul prevederilor din alineatul 2 teza 2 pot fi compensate integral sau parțialprin cunoștințeleși abilitățile dobândite de către persoana care formulează cererea în cadrul exercitării sale efective și legale a profesiei care corespunde celei de psihoterapeut, în cadrul unui program de instruire la zi sau cu frecvență redusă sau prin proces de învățare pe parcursul întregii vieți. Recunoașterea cunoștințelor și abilităților dobândite prin procesul de învățare pe parcursul întregii vieți  presupune ca acestea să fi fost recunoscute formal de către entitatea responsabilă în cadrul statului respectiv. Nu prezintă relevanță statul în care au fost dobândite cunoștințeși abilitățile respective.În măsura în care nu este asigurată echivalența calificării profesionale dobândite sau dacă se poate consta doar cu eforturi disproporționate de timp și materiale acest aspect, deoarece documentele sau dovezile necesare nu pot fi prezentate din motive care nu sunt imputabile persoanei care formulează cererea, este necesară dovedirea unui nivel echivalent de cunoștințe. Această dovadă este prezentată prin testarea cunoștințelorcare se raportează la conținutul examinării psihoterapeuților în sensul prevederilor din paragraful10 alineatul 1.

Paragraful 12. Recunoașterea calificărilor profesionale din alte state membre, alte state contractuale sau state asimilate

(1) O calificare profesională absolvită, dobândită într-un stat membru, un alt stat contractant sau un stat asimilat respectă condiția paragrafului 2 alineatul 1 numărul 1, în cazul în care

 1. această calificare profesionalăeste necesară în statul în care a fost dobândită, pentru exercitarea directă a unei profesii care corespunde profesiei de psihoterapeut și
 2. este asigurată echivalența calificării profesionale dobândite cu o calificare profesională aunui psihoterapeut.

Pentru a confirma calificarea profesională, persoana care formulează cererea poate prezenta o legitimație profesională europeană sau un document doveditor cu privire la instruire, din care rezultă că persoana în cauză a obținut o calificare profesionalănecesară în statul respectiv pentru accesul directla o profesie care corespunde profesiei de psihoterapeut. Documente doveditoare cu privire la instruire în sensul prezentei legisunt reprezentate de

 1. Documente doveditoare cu privire la instruire conform articolului 3 alineatul 1 litera c al Directivei 2005/36/CE a Parlamentului european și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (Monitorul Oficial Federal L 255 din data de 30.9.2005, pagina 22), cu ultima modificare prin decizia delegată (UE) 2017/2113 (Monitorul Oficial Federal L 317 din data de 1.12.2017, pagina 119), se impune respectarea cel puțin a nivelului menționat la articolul 11 litera b al Directivei 2005/36/CE și la care este anexat un certificatcu privire la nivelul de instruirede către statul membru, celălalt stat contractant sau statul asimilat, în care persoana care formulează cererea a dobândit calificarea profesională,
 2. Documente doveditoare cu privire la instruire sau un ansamblu de documente doveditoare cu privire la instruire care
 3. au fost emise de către o autoritate într-un alt stat membru, un alt stat contractant sau un stat asimilat,
 4. certifică absolvirea cu succes a unei calificări profesionale care

aa) a fost dobândită într-un alt stat membru, un alt stat contractant sau un stat asimilatîn cadrul unui program de zi sau cu frecvență redusăîn baza programelor formale sau neformale de instruire,

bb) au fost recunoscute ca echivalente de către celălalt stat membru, de celălalt stat contractant sau de statul asimilat care a emis documentele doveditoare cu privire la instruire,și

cc) conferă dreptul de începere sau exercitare a profesiei de psihoterapeut sau care pregătește pentru exercitarea profesiei de psihoterapeut, sau. Documente doveditoare cu privire la instruire sau un ansamblu de documente doveditoare cu privire la instruire care

 1. au fost emise de către o autoritate într-un alt stat membru, un alt stat contractant sau un stat asimilat și
 2. certifică absolvirea cu succes a unei calificări profesionale care

aa) a fost dobândită în acest alt stat membru, în celălalt stat contractant sau într-un stat asimilatîn cadrul unui program de zi sau cu frecvență redusăîn baza programelor formale sau neformale de instruire, și

bb) nu corespunde cerințelor prevăzute prin dispozițiile legale sau administrative ale acestui alt stat membru, ale celuilalt stat contractant sau ale statul asimilat pentru începerea sau exercitarea profesiei de psihoterapeut, însă ale cărui norme legale și administrative conferă titularului documentului în cauză dreptulde începere sau de exercitare a profesiei de psihoterapeut în acest alt stat membru, în alt stat contractant sau într-un stat asimilat, în baza drepturilor obținute.

 • Calificarea profesională dobândită este considerată echivalentă în situația în care nu se constată diferențe semnificative față de calificarea personală reglementată prin lege și prin regulamentul adoptat în temeiul paragrafului 20. Paragraful11 alineatul 2 teza 3 și 4 și alineatul 3 se aplică în mod corespunzător.
 • Persoanele care formulează o cerere, care dispun de o calificare profesionalădintr-un alt stat membru, un alt stat contractant sau un stat asimilat, trebuie să absolveun curs de acomodare cu o durată de maxim trei ani sau să promoveze un examenul de aptitudini, în măsura în care calificarea profesionalăobținută prezintă diferențe semnificative față de calificarea profesionalăprevăzută prin această lege, precum și prin regulamentul adoptat în temeiul paragrafului 20. Pentru verificarea diferențelor semnificative se aplică în mod corespunzător paragraful 11 alineatul 2 și 3. Persoanele care formulează cererea dispun de dreptul de a alege între cursul de acomodare și examenul de aptitudini.
 • Alineatele 1 până la 3 sunt aplicabile și pentru persoanele care formulează o cerere, care dispun de o calificare profesională absolvită, dobândită într-un alt stat decât cele menționate în alineatul 1 teza 1 și care a fost recunoscut de către unul dintre statele menționate la alineatul 1 teza 1.

Paragraful 13. Reglementări generale cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în afara sferei de aplicare a legii

(1) În măsura în care condiția prevăzută la paragraful 2 alineatul 1 numărul 1 este întemeiată pe o calificare profesionalădobândită în afara sferei de aplicare aprezentei legi, la adoptarea hotărârii cu privire la acordarea autorizației de liberă practică trebuie să se verifice, pentru început, dacăaceastă calificare profesionalăeste echivalentă cu calificările profesionale în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 1 numărul 1. Numai după constatarea echivalențeitrebuie verificate condițiile în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 1 numărul 2 până la 4. La cerere va fi emisă persoanei care formulează cererea o decizie distinctă cu privire la constatarea echivalențeicalificării sale profesionale.

 • Acordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeuteste exclusă în situația în care persoanele care formulează cererea în acest sens dispun doar de o dovadă de instruire care corespunde nivelului menționat în articolul 11 litera a din cadrul directivei 2005/36/CE.
 • Nu este aplicabilă Legea cu privire la constatarea calificării profesionale, cu excepția paragrafului17 din Legea cu privire la constatarea calificării profesionale, la recunoașterea calificărilor profesionale în sensul acestei legi.
 • Statele pot stabili de comun acord că atribuțiile în sensul acestui alineat vor fi exercitate în sensul prevederilor din alineatul de către o altă țară sau de către o instituție comună.

Alineatul 4. Prestarea serviciilor

Paragraful 14. Certificate necesare pentru prestarea serviciilor într-un alt stat membru, alt stat contractant sau într-un stat asimilat

 • În situația în care cetățeni germani, cetățeni ai unui alt stat membru, ai unui alt stat contractant sau ai unui stat asimilat exercită profesia de psihoterapeut în Germania în baza unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut, li se eliberează, la cerere, un certifica tîn temeiul căruia dispun de posibilitatea de a-și exercita profesia într-un alt stat membru, într-un alt stat contractant sau un stat asimilat sub forma unui serviciu temporar și ocazional, în sensul articolului 57 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.
 • Certificatul trebuie să conțină următoarele informații:
 • informația conform căreia persoana care formulează cererea în calitate de psihoterapeut este stabilită conform prevederilor legale în Germania,
 • mențiunea conform căreia persoanei care formulează cererea nu i-a fost interzisă, nici cu caracter temporar, exercitarea profesiei de psihoterapeut și
 • mențiunea conform căreia persoana care formulează cererea dispune de calificarea profesională necesară pentru exercitarea profesiei de psihoterapeut în Germania.

Paragraful 15. Prestarea serviciilor în Germania

(1) Este autorizată să presteze servicii temporare și ocazionale în sensul articolului 57 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene în sfera de aplicare a prezentei legipersoana care este cetățean al unui stat membru, al unui alt stat contractant sau al unui stat asimilatși

 1. este autorizată să exercite profesia de psihoterapeutîntr-un alt stat membru, un alt stat contractant sau un stat asimilat, fiind, de asemenea, stabilită în acest stat membru, în celălalt stat contractant sau în statul asimilat conform prevederilor legale sau
 2. a exercitat profesia de psihoterapeut, pe parcursul ultimilor zece ani, cel puțin un an, în unul sau mai multe state membre, în unul sau mai multe alte state contractuale sau în unul sau mai multe state asimilate, în care a fost stabilit, conform prevederilor legale, în măsura în care profesia de psihoterapeut sau calificarea pentru această profesia nu este reglementată în statul sau în statele respective.

Caracterul temporar și ocazional al prestării de serviciieste examinat în situația individuală. Pentru evaluare sunt avute în vedere durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea serviciului.

 • Trebuie să fie disponibile cunoștințele de limba germană necesare pentru prestarea serviciului.
 • Prin derogare de la alineatul 1, nu este admisă prestarea de servicii temporare și ocazionale în sensul articolului 57 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europeneîn sfera de aplicarea prezentei legiîn cadrul profesiei de psihoterapeut, în măsura în care persoana în cauză este culpabilă pentru o conduită din care rezultă lipsa demnității sau încrederiipentru exercitarea acestei profesii sau faptul că persoana în cauză nu îndeplinește cerințele pentru exercitarea acestei profesii.

Paragraful 16. Drepturi și obligații

Cetățenii unui stat membru, ai unui alt stat contractant sau ai unui stat asimilat care prestează în Germania servicii temporare și ocazionale în cadrul profesiei de psihoterapeut, dispun în acest context de aceleași drepturi și obligații cu persoanelecare dețin o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 1. Acestea pot intra în sfera normelor deontologice, legale sau administrative de reglementare a activității profesionaleși a normelor disciplinare în vigoare. Din categoria acestor norme fac parte, de exemplu, reglementările cu privire la definirea profesiei, utilizarea titlurilor sau erorile profesionale grave, care se află în legătură directă și specială cu protecția și securitatea consumatorilor.

Paragraful 17. Notificarea autorității competente de către persoana care prestează serviciul

(1) Persoana care intenționează să prestezetemporar și ocazional în Germania, în cadrul profesiei de psihoterapeut, servicii în sensul articolului 57 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, aceasta trebuie să notifice în prealabil, în formă scrisă, autoritatea competentă în materie din Germania.

(2) La notificarea inițială, persoana care prestează serviciul trebuie să prezinte:

 1. o dovadăcu privire la cetățenia sa,
 2. o dovadă a calificării profesionale necesară pentru exercitarea profesiei de psihoterapeutîn celălalt stat membru, în celălalt stat contractant sau în statul asimilat, în care este stabilit,
 3. una dintre următoarele două documente justificative:
 4. un certificat din care rezultă că, la momentul prezentării acestuia, persoana care prestează serviciul, este stabilită conform prevederilor legale, într-un alt stat membru, într-un alt stat contractant sau în un stat asimilat în calitate de psihoterapeut, sau
 5. o dovadăîn orice formă la alegeredin care rezultă că persoana care prestează serviciul a exercitat profesia de psihoterapeut, pe parcursul ultimilor zece ani timp de cel puțin un anîn unul sau mai multe state membre, în unul sau mai multe alte state contractuale sau în unul sau mai multe state asimilate conform prevederilor legale,
 6. un certificat din care să rezulte că persoanei care prestează serviciul nu i-a fost interzisă, nici cu caracter temporar, desfășurarea acestei activitățiși că persoana care prestează serviciul nu are sancțiuni anterioare,
 7. o declarație a persoanei care prestează serviciul din care să rezulte că aceasta dispune de cunoștințele necesare pentru prestarea serviciului.
 8. La cererea autorității competente,persoana care prestează serviciul trebuie să ofere, în mod suplimentar, informații cu privire la o protecție existentă prin asigurare în cadrul unei răspunderi civile obligatorii pentru activitatea profesională și, dacă este cazul, se impune prezentarea documentelor justificative necesare.
 9. În măsura în care persoana care prestează serviciul intenționează, după expirarea unui an de la ultima notificare, să presteze din nou, cu caracter temporar și ocazional, servicii în sfera de aplicarea prezentei legi, se impune reînnoirea notificării.
 10. Persoana care prestează serviciul are obligația de a notifica autorității competentefără întârziere fiecare modificare rezultată cu privire la una sau mai multe împrejurări de fapt care se află la baza certificatelor sau a documentelor justificative care trebuie prezentate în sensul prevederilor din alineatul 2 numărul 1 până la 4.

Paragraful 18. Verificarea informațiilor de către autoritatea competentă

(1) În cazul notificării inițiale a prestării de servicii, autoritatea competentă verifică, în sensul prevederilor din paragraful 17 alineatul 2 numărul 2, documentul justificativ prezentat cu privire la calificarea profesională existentă.

 • În măsura în care, cu ocazia verificării, rezultă diferențe semnificative între calificarea profesională a persoanei care prestează serviciul și calificarea profesională necesară în sensul acestei legi, precum și în baza regulamentului adoptat în baza paragrafului 20, compensarea diferențelor semnificative poate fi solicitată numai în situația în care acestea sunt atât de importante, încât, fără compensarea acestora, ar fi periclitată sănătatea publică. În măsura în care acest demers este necesar pentru a aprecia dacă există diferențe semnificative, autoritatea competentăpoate solicita autorității competente din cadrul statului de stabilireinformațiilecu privire la procedurile de instruire ale persoanei care prestează serviciul. Paragraful11 alineatul 2 teza 2 și 3 se aplică în mod corespunzător.
 • Compensarea cunoștințelor și abilităților care nu sunt disponibile trebuie confirmată prin intermediul unui examen de aptitudini.

Paragraful 19. Cooperarea în domeniul administrativ la prestarea serviciului

 • În măsura în care sunt încălcate obligațiile în sensul prevederilor din paragraful 16, autoritatea competentă are obligația de a informa fără întârziere cu privire la acest aspect autoritatea competentăa statului de stabilirea persoanei care prestează serviciile.
 • Autoritățile competente sunt autorizate, pentru fiecare prestare de servicii, să solicite de la autoritățile competente ale statului de stabilire informațiile necesare cu privire la legalitatea formei de stabilire, precum și să solicite acesteia informații cu privire la existența de sancțiuni disciplinare sau penale împotriva persoanei respective.
 • La solicitarea autorităților competente ale unui stat membru, ale unui alt stat contractant sau ale unui stat asimilat, autoritățile competentedin Germania trebuie să transmită, conform articolelor 8 și 56 ale directivei 2005/36/CE, următoarele date către autoritatea solicitantă:
 • toate informațiile cu privire la legalitatea formei de stabilire, precum și
 • informațiile din care să rezulte că nu au fost aplicate sancțiuni de natură disciplinară sau penală în asociere cu profesia exercitată.

Alineatul 5. Drepturi de adoptare a regulamentelor

Paragraful 20. Reglementări cu privire la instruirea, examinarea și autorizația de liberă practică

(1) Ministerul Federal al Sănătății este mandatat să reglementeze, prin regulament, cu acordul consiliului federalcerințele minime cu privire la studii, în sensul prevederilor din paragraful 9, inclusiv elementele de conținut ale instruirii universitare, precum și ale activităților practice profesionale, precum și informații mai detaliate cu privire la examenul pentru dobândirea calității de psihoterapeut în sensul prevederilor din paragraful10. Regulamentul care urmează a fi adoptat în materia acordării autorizației de liberă practică trebuie să conțină și prevederi cu privire la dovezile necesare pentru acordarea autorizației de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful 2 alineatul 1 și la documentele pentru autorizația de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 1, autorizația pentru exercitarea temporară a profesiei în sensul prevederilor din paragraful 3 și autorizația pentru exercitarea parțială a profesiei în sensul prevederilor din paragraful 4.

(2) În mod suplimentar, prin intermediul regulamentului trebuie reglementate următoarele aspecte:

 1. efectuareași conținutul testării cunoștințelor în sensul prevederilor din paragraful11 alineatul 4 teza 2, precum și al cursului de adaptare sau al examenului de aptitudini în sensul prevederilor din paragraful12 alineatul 3 teza 1,
 2. proceduraca acordare și prelungire a autorizației de desfășurare a activității profesionale în sensul prevederilor din paragraful3,
 3. procedurade verificare a condițiilor în sensul paragrafului2 alineatul 1 numărul 2 și 3, inclusiv a documentelor doveditoare care trebuie prezentate de către persoana care formulează cererea și verificările care trebuie efectuate de către autoritatea competentă, conform prevederilor din articolul 50 alineatul 1, 2 și 3a, în coroborare cu anexa VII a directivei 2005/36/CE,
 4. obligațiatitularilor de calificări profesionale, în sensul prevederilor din articolul 52 alineatul 1 al directivei 2005/36/CE, de a utiliza titlul profesional al statului membru gazdă și de a folosit eventuala abreviere a acestuia,
 5. termenele pentru acordarea autorizației de liberă    practică,
 6. procedurade verificare a condițiilor pentru prestarea serviciilor în sensul prevederilor din alineatul 4,
 7. procedurade emitere a unui document doveditor european cu privire la activitatea profesională.

(3) Sunt excluse abaterile, prin legislația națională,de la prevederile normelor de drept contencios din alineatele 1 și 2, precum și de la reglementările din regulamentul adoptat în temeiul prevederilor din alineatele 1 și 2. Prin derogare de la teza 1, statele membre pot stipula derogări de la reglementările cu privire la termene stipulate prin regulament în cazul paragrafului81a din Legea privind dreptul de ședere.

Paragraful 21. Reglementări cu privire la regimul taxelor

 • Ministerul Federal al Sănătății este mandatat să reglementeze, prin regulament, cu acordul consiliului federal, remunerațiile pentru activitățile psihoterapeuticede către psihoterapeuți la acordarea de măsuri terapeutice în beneficiul pacienților privați.
 • Prin regulamentul respectiv vor fi definite limitele minime și maxime pentru serviciile psihoterapeutice. În acest sens se va ține cont atât de interesele justificate ale persoanelor care prestează serviciile, cât și de interesele justificate ale persoanei căreia îi revine obligația de plată a remunerațiilor.

Alineatul 6. Atribuții și competențe

Paragraful 22. Competența autorităților

(1) Hotărârile în sensul prevederilor din paragraful 2 alineatul 1 sunt adoptate de către autoritatea competentă a țării în care persoana care formulează cererea a susținut examenul pentru dobândirea calității de psihoterapeut. Hotărârile în sensul prevederilor din paragraful 2 alineatul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, în coroborare cu paragraful27, sunt adoptate de către autoritatea competentă a țării în care persoana care formulează cererea a susținut examenul de stat în sensul prevederilor din paragraful 5 alineatul 1 teza 2 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020.

 • Hotărârile în sensul prevederilor din paragraful 2 alineatul 1, în coroborare cu paragraful 11 sau paragraful 12, în sensul prevederilor din paragraful3 sau în sensul prevederilor din paragraful 4 sunt adoptate de către autoritatea competentă a țării în care urmează a fi exercitată profesia de psihoterapeut.
 • Certificatelepentru acordarea unei legitimații profesionale europene pentru persoanele care au dobândit calificarea lor profesională în Germania sau care sunt stabilite în Germania sunt emise de către autoritatea competentă a țăriiîn care este sau a fost exercitată ultima dată profesia de psihoterapeut.
 • Hotărârile în sensul prevederilor din paragraful5 sunt adoptate de către autoritatea competentă a țării în care este sau a fost exercitată ultima dată profesia de psihoterapeut. Această autoritaterecepționează și declarația de renunțare în sensul prevederilor din paragraful6.
 • Pentru atribuțiile în sensul prevederilor din paragraful 9 alineatul 4 teza 2 până la 4, precum și în sensul prevederilor din paragraful 10 alineatul 2 teza 2 și 3 este responsabilă entitatea competentă conform legislației naționale aplicabile în domeniul sănătății a țării în care se află sediul universității în cauză.
 • Notificarea în sensul prevederilor din paragraful 17 alineatul 1 este recepționată de către autoritatea competentă a țării în care urmează a fi prestat serviciul. Aceasta solicită informațiile în sensul prevederilor din paragraful 17 alineatul 3, paragraful 18 alineatul 2 teza 2 și paragraful19 alineatul 2. Certificatul în sensul prevederilor din paragraful 14 alineatul 1 este emis de către autoritatea competentă a țăriiîn care este exercitată sau a fost exercitată ultima dată profesia de psihoterapeut. Informarea statului de stabilire conform paragrafului19 alineatul 1 se realizează de către autoritatea competentă a țării în care a fost sau va fi prestat serviciul. Informarea în sensul prevederilor din paragraful 19 alineatul 3 se realizează de către autoritatea competentă a țării în care este exercitată sau a fost exercitată ultima dată profesia de psihoterapeut.
 • Cu privire la hotărârile în sensul prevederilor din paragraful 28 alineatul 2 este responsabilă autoritatea competentă a țării în care a fost pronunțată recunoașterea în sensul prevederilor din paragraful 6 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020.

Paragraful 23

Obligații de informare,obligații de verificare, obligații de notificare

(1) Autoritatea competentă a țării în care o persoană exercită sau a exercitat ultima dată profesia de psihoterapeut informează autoritățile competente ale statului în care persoana a dobânzi calificarea profesională, cu respectareaprevederilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în situația în care

1. persoana în cauză este vinovată de un comportament care poate produce efecte asupra exercitării profesiei de psihoterapeut,

 • autorizația de liberă practică, autorizația pentru exercitarea temporară a profesiei sau autorizația pentru exercitarea parțială a profesiei a fost retrasă sau revocată sau dacă a fost dispusă suspendarea autorizației de liberă practică, a autorizației pentru exercitarea temporară a profesiei sau a autorizației pentru exercitarea parțială a profesiei sau
 • cu privire lapersoana respectivă există împrejurări de fapt care ar justifica adoptarea uneia dintre măsurile prevăzute la punctul 2.
 • În măsura în careautoritățile competente ale statelor obțin informații de la autoritățile responsabile din statele membre, statele contractuale sau state asimilate, în care s-a aflat biroul persoanei vizate în calitate de psihoterapeut sau în care a prestat servicii (state membre gazdă) care pot produce efecte asupra exercitării profesiei de psihoterapeut în Germania, acestea verifică corectitudineaîmprejurărilor de fapt, determină natura și volumul verificărilor care urmează a fi efectuate și informează statul membru gazdăcu privire la consecințele, rezultatele în baza informațiilor transmise.
 • Statele comunică Ministerului Federal al Sănătățiicare sunt autoritățile competente pentru recunoașterea calificărilor profesionale în sensul prevederilor din paragraful12, recepționarea notificării cu privire la prestarea unui serviciu în sensul prevederilor din paragraful15 sau alte hotărâri care se află în legătură cu directiva 2005/36/CE. Ministerul Federal al Sănătății informează celelalte state membre, alte state contractuale, statele asimilateși Comisia Europeanăfără întârzierecu privire la desemnarea acestor autorități.
 • Autoritățile desemnate în sensul prevederilor din alineatul 3 de către țările în cauză comunică Ministerului Federal al Sănătățiiliste statisticecu privire la hotărârilor în asociere cu cererile având ca obiect recunoașterea calificării profesionale în sensul prevederilor din paragraful12, care sunt necesare Comisiei Europene pentru raportul prevăzut conform prevederilor din articolul 60 alineatul 1 din directiva 2005/36/CE. Ministerul Federal al Sănătățiitransmite Comisiei Europene listele statistice care îi sunt comunicate.

Paragraful 24. Notificare în scop de avertizare transmisă de către autoritatea competentă

(1) Autoritatea competentă a țării în care este exercitată profesia de psihoterapeut informează autoritățile competentedin alte state membre, din alte state contractuale și statele asimilate cu privire la

 1. revocarea, retragerea sau adoptarea măsurii de suspendare a autorizației de liberă practică în calitate de psihoterapeut, în măsura în care revocarea, retragerea sau măsurapoate fi pusă în aplicare fără întârziere sau este incontestabilă,
 2. renunțarea la autorizația de liberă practică în calitate de psihoterapeut,
 3. revocarea, retragerea sau adoptarea măsurii de suspendare a autorizației pentru exercitarea temporară a profesiei, în măsura în care revocarea, retragerea sau măsurapoate fi pusă în aplicare fără întârziere sau este incontestabilă,
 4. renunțarea la autorizația pentru exercitarea temporară a profesiei,
 5. revocarea, retragerea sau adoptarea măsurii de suspendare a autorizației pentru exercitarea parțială a profesiei, în măsura în care revocarea, retragerea sau măsurapoate fi pusă în aplicare fără întârziere sau este incontestabilă,
 6. renunțarea la autorizația pentru exercitarea parțială a profesiei,
 7. limitarea exercitării profesiei de psihoterapeut, în măsura în care limitareapoate fi pusă în aplicare fără întârziere sau este incontestabilă,
 8. interdicția temporară dispusă prin hotărâre judecătorească de exercitare a profesiei de psihoterapeut, sau
 9. interdicția dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă de exercitare a profesiei de psihoterapeut.

(2) Informareaîn sensul prevederilor din alineatul 1 (notificare de avertizare) conține următoarele date:

1. informațiile necesare pentru identificarea persoanei vizate, în special

 1. numele și prenumele acesteia,
 2. data nașterii acesteiași
 3. locul nașterii,
 4. profesia persoanei vizate,
 5. informații cu privire laautoritatea sau instanța care a adoptat hotărârea,
 6. Informații cu privireprevederile hotărârii și
 7. menționarea intervalului pe parcursul căruia se aplică hotărârea sau de la care produce efect renunțarea.

(3) Notificarea de avertizare se realizează fără întârziere, cel târziu însă în termen de trei zile

 1. de la rămânerea definitivă a uneihotărâri în sensul alineatului 1 numărul 1, 3, 5, 7 sau numărul 9,
 2. de la comunicareahotărârii în sensul alineatului 1 numărul 8 sau
 3. de la o renunțare conform alineatului 1 numărul 2, 4 sau numărul 6.

Pentru notificarea de avertizareva fi utilizat Sistemul de informare al pieței interne, care a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului european și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Decizie 2008/49/CE al Comisiei („Regulamentul IMI“) (Monitorul Oficial Federal L 316 vom 14.11.2012, pagina 1), cu ultima modificare prinRegulamentul (UE) 2018/1724 (Monitorul Oficial Federal L 295 din data de 21.11.2018, pagina 1).

 • (4)            Concomitent cu notificarea de avertizare, autoritatea care a transmis notificarea de avertizare informează persoana vizată în formă scrisă cu privire la notificarea de avertizare și la conținutul acesteia. La informare trebuie să anexeze o informare cu privire la căile de atac. În măsura în care este formulată o cale de atac împotriva notificării de avertizare, autoritateacare a formulat notificarea de avertizare completează notificarea de avertizarecu o mențiune corespunzătoareÎn măsura în care se modifică intervalul pe parcursul căruia se aplică o hotărâre menționată la alineatul 1 sau pentru care se aplică o renunțare, autoritatea care a formulat notificarea de avertizare informează fără întârziere autoritățile competentedin alte state membre, din alte state contractuale și statele asimilateprin intermediul Sistemului de informare al pieței internecu privire la intervalul modificat.
 • În măsura în care este anulată o hotărâre menționată la alineatul 1 sau dacă, după o renunțare la o autorizație de liberă practică, este acordată o nouă autorizație pentru exercitarea temporară a profesiei sau o autorizație pentru exercitarea parțială a profesiei, autoritatea care a formulat notificarea de avertizare informeazăfără întârziereautoritățile competentedin alte state membre, din alte state contractuale și statele asimilate cu privire la anulare sau noua acordare. În informarese va menționa și data de la care a fost anulatăhotărârea sau la care s-a realizat emiterea noii autorizații de liberă practică, a autorizației pentru exercitarea temporară a profesiei sau a autorizației pentru exercitarea parțială a profesiei. Autoritatea care a transmis notificarea de avertizare șterge notificarea de avertizare din Sistemul de informare al pieței internefără întârziere sau cel târziu trei zile de la anularea hotărârii sau cel târziu în termen de trei zile de la acordarea noi autorizații de liberă practică, a autorizației pentru exercitarea temporară a profesiei sau a autorizației pentru exercitarea parțială a profesiei.

Paragraful 25. Informare cu privire la documente justificative falsificate în domeniul calificărilor profesionale

(1) În măsura în care se constată pe cale judecătorească faptul căo persoană a utilizat, în asociere cu cererea formulată având ca obiect acordarea autorizației de liberă practică, constatarea echivalențeicalificării sale profesionale, acordarea autorizațieicu privire la exercitarea temporară a activității profesionale sau acordarea autorizațieipentru exercitarea parțială a profesieidocumente justificative falsificate în asociere cu calificarea profesională, autoritatea competentă informează autoritățile competentedin alte state membre, din alte state contractuale și statele asimilatecu privire la

1. identitatea acestei persoane, în special cu privire la

 1. numele și prenumele acesteia,
 2. data nașterii,
 3. locul nașterii, precum și

2. faptul că persoana respectivă a utilizat documente justificative falsificate pentru a dovedi calificarea profesională.

 • Informarea referitoare la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionale se realizează fără întârziere, cel târziu însă la trei zile de la data la care rămâne definitivăhotărârea judecătorească. Pentru informarea referitoare la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionale este necesară utilizarea Sistemului de informare al pieței interne.

Concomitent cu informareacu privire la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionale,autoritatea care a efectuat informarea referitoare la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionalenotificăpersoana vizată în formă scrisă cu privire la informarea referitoare la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionaleși la conținutul acesteiaLa informaretrebuie anexată o informare cu privire la căile de atac. În măsura în care este formulată o cale de atac împotriva informării cu privire la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionale, autoritatea care a efectuat informarea referitoare la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionale completează informarea referitoare la utilizarea documentelor justificative doveditoare falsificate în asociere cu absolvirea de calificări profesionalecu o mențiune corespunzătoare.

Alineatul 7. Norme tranzitorii, menținerea situației existente

Paragraful 26. Continuarea utilizării titlurilor profesionale anterioare

Psihoterapeuții psihologi, precum și psihoterapeuții cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor, care dețin o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, folosesc în continuare titlul lor profesional corespunzător și sunt autorizați să desfășoare o activitate psihoterapeutică în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 2. Dreptul de exercitare a profesiei de psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tineriloreste aplicabil cu privire la pacienții care nu au împlinit încă vârsta de 21 de ani. Sunt admise excepțiide la teza 2 în măsura în care, pentru asigurarea succesului terapeutic, este necesară asigurarea tratamentului psihoterapeutic comun al copiilor și tinerilor împreună cu adulții este sau dacă, în cazul tinerilor, un tratament psihoterapeutic inițiat anterior cu mijloacele specifice terapiei specializate în domeniul tratării copiilor și a tinerilor, poate fi finalizat numai după împlinirea vârstei de 21 de ani. În mod suplimentar, persoanele conform tezei 1 dețin aceleași drepturi și obligații cu o persoană care dispune de o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 1.

Paragraful 27. Absolvirea cursurilor de instruire începute

 • În măsura în care a fost inițială o instruire în calitate de psihoterapeut psiholog, de psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor înainte de data de 1 septembrie 2020, aceasta va fi finalizată, în sensul prevederilor din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare, până la data de 31 august 2020. După absolvireainstruirii, persoana care formulează cererea obține autorizația de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, în măsura în care sunt întrunite și celelalte condiții în sensul prevederilor din paragraful 2 alineatul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020.

Persoanele care au început sau au absolvit un studiu înainte de data de 1 septembrie 2020, prevăzut la paragraful5 alineatul 2 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, dispun de posibilitatea de a absolvi până la data de 1 septembrie 2032 instruireapentru profesia de psihoterapeut psiholog, psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor în sensul prevederilor din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020. În măsura în care finalizează cu succes instruirea respectivă cel târziu la data de 1 septembrie 2032, vor dobândi autorizația de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, în măsura în care sunt întrunite și celelalte condiții în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020.

(3) Autoritatea competentă poate decide, la cerere, că, prin derogare de la alineatul 2, o instruire poate fi absolvită și după data de 1 septembrie 2032, în situația în care

 1. există o situație dificilă specialăși
 2. se estimează căinstruireava fi finalizată cu succes cel târziu la data de 31 august 2035.
 3. Persoana care se află, după data de 31 august 2020, într-un proces de instruire pentru profesia de psihoterapeut psihologic, psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor în sensul prevederilor din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, primește de la finanțatorul instituției la care este absolvită activitatea practică în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 2 teza 2 numărul 1 din regulamentul cu privire la instruirea și examinarea pentru psihoterapeuți psihologi sau în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 2 teza 2 numărul 1 din regulamentul cu privire la instruirea și examinarea pentru psihoterapeuți cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor, pe durata activității practice,o remunerație lunară în cuantum de cel puțin 1.000 euro, în măsura în care activitatea practică este prestată cu normă întreagă. Dacă activitatea practică este desfășurată sub formă de normă fracționată, remunerația se reduce în mod corespunzător.
 4. Persoanelecare au obținut o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din alineatele 1, 2 sau 3, dețin titlul profesional care corespunde instruirii de care au beneficiat, în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 1 teza 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020. Persoanele în cauză sunt autorizate să desfășoare activități psihoterapeutice în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 2 și dețin aceleași drepturi și obligații cu o persoană care deține o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 1.

Paragraful 28. Menținerea aplicabilității recunoașterii de către autoritățile de stat a centrelor de instruire

 • Centrele de instruire, recunoscute de stat sensul prevederilor din paragraful6 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, sunt considerate în continuare recunoscute de stat, cât timp asigură cursuri de instruire pentru profesia de psihoterapeut psiholog sau pentru profesia de psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor.

Recunoașterea va fi revocată, imediat ce nu mai este întrunită una dintre condițiile pentru recunoașterea în calitate de centru de instruire în sensul prevederilor din paragraful6 alineatul 2 sau alineatul 3 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020

Articolul 2. Modificarea celei de-a cincea părți a Codului Social

Partea a cincea a Codului Social – Asigurarea legală de sănătate – (articolul 1 din Legea din data de 20 decembrie 1988, Monitorul Oficial Federal partea I pagina 2477, 2482), cu ultima modificare prin articolul 12 din Legea din data de 9 august 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1202), este modificată după cum urmează:

1.   paragraful 13 alineatul 3 se adaugă teza următoare:

„Costurile pentru serviciile obținute pe cont propriu, efectuate de către un psihoterapeut sunt rambursabile, în măsura în care acestea respectă condițiile de la paragraful95c.“

2.   Paragraful 28 alineatul 3 teza 1 prezintă următorul conținut:

„Tratamentul psihoterapeutic al unei afecțiuni este asigurat de către psihoterapeuți psihologiși psihoterapeuți cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor, în sensul prevederilor din paragrafele26 și 27 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților și de către psihoterapeuți în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 1 teza 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților (psihoterapeuți), în măsura în care aceștia sunt autorizați să asigure măsuri psihoterapeutice, precum și de către medicii care dispun de contracte încheiate cu casa de asigurări, conform directivelor, în sensul prevederilor din paragraful 92.“

2a. După paragraful65d este adăugat următorul paragraf 65e:

Paragraful 65e. Centre de consultanță oncologică în regim ambulatoriu

 • Asociația federală de coordonare a caselor de asigurări de sănătate finanțează, începând cu data de 1 iulie 2020, cu intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, centrele de consultanță oncologică în regim ambulatoriu cu o sumă totală anuală de până la 21 milioane euro. Companiile de asigurări private de sănătate participă, începând cu data de 1 iulie 2020, cu producerea efectelor începând cu data de 1 ianuarie 2020, cu o cotă de 7 procente, la finanțarea conform tezei 1. Asociația federală de coordonare a caselor de asigurări de sănătateși Asociația caselor private de asigurări de sănătate, cu efect pentru companiile de asigurări private de sănătate, stabilesc de comun acord, până la data de 1 iulie 2020, informații mai detaliate cu privire la finanțarea comună conform tezelor 1 și 2, în special cu privire la plata, rambursareași decontarea cotei de finanțare a companiilor de asigurări private de sănătate. Începând cu anul 2023, suma conform tezei 1 se majorează anual, în funcție de modificarea procentuală a valoarea de referință în sensul prevederilor din paragraful 18 alineatul 1 din partea a patra.
 • Centrele de consultanță oncologică în regim ambulatoriu beneficiază de finanțare, în măsura în care oferă consultanță și asistență psiho-oncologică în beneficiul persoanelor care suferă de afecțiuni oncologice. Asociația federală de coordonare a caselor de asigurări de sănătatedefinește, până la data de 1 iulie 2020, principiile cu privire la condițiile și la procedura de finanțare. În acest scop, se coordonează cu asociația caselor private de asigurări de sănătate. Prin intermediul acestor principii vor fi reglementate în special:
 • 1. cerințe cu privire la o ofertă de prestații adaptate cerințelor și în condiții economice pentru centrele de consultanță oncologică în domeniul ambulatoriu cerințe materiale și de personal cu privire la centrele de consultanță oncologică,
 • măsuri pentru asigurarea calității, inclusiv documentarea, managementul calității, precum și perfecționarea și
 • informații mai detaliate cu privire la distribuirea și plata fondurilor, precum și gestionarea fondurilor neaccesate și rambursate.

Este necesară implicarea organizațiilor relevante pentru valorificarea intereselor centrelor de consultanță oncologică în regim ambulatoriu la nivel federal. Pentru centrele de consultanță oncologică care există deja la data de 1 ianuarie 2020, cu privire larespectareacondițiilor de finanțare conform tezei 1, vor fi prevăzutenorme tranzitorii.

 • Finanțarea este acordată la cerere și este asigurată pentru câte un interval de trei ani.
 • Asociația federală de coordonare a caselor de asigurări de sănătate percepe de la casele de asigurări de sănătate, pentru acordarea fondurilor în sensul prevederilor din alineatul 1 teza 1, o contribuție în funcție de cota care corespunde numărului de asigurați ai caselor respective, raportată la numărul total de asigurați ai tuturor caselor de asigurări de sănătate. Informații mai detaliate cu privire la procedura de calculare a contribuțiilorsunt oferite de către Asociația federală de coordonare a caselor de asigurări de sănătate.
 • Asociația federală de coordonare a caselor de asigurări de sănătate raportează, în acord cu Asociația caselor private de asigurări de sănătate, către Ministerul Federal al Sănătății până la data de 31 decembrie 2022 cu privire la experiențele înregistrate în asociere cu derularea procedurii de finanțare.“

3.   Paragraful 73 alineatul 2 este modificat după cum urmează:

 1. La teza 2 se elimină virgula și mențiunea „8“.
 2. La teza 4, după termenul „de“, se adaugă termenul „ergoterapie,“.
 3. După teza 4 se adaugă teza următoare:

„Teza 1 numărul 8 se aplică pentru psihoterapeuți cu privire la prescrierea de măsuri în cadrul îngrijirii psihiatrice la domiciliu.“

3a. La paragraful75 alineatul 1a teza 14, după termenul „programări pentru asigurarea tratamentului“, se adaugă termenii „precum și cu privire la stabilirea unei programări în cadrul măsurilor de tratament în sensul prevederilor din paragraful92 alineatul 6b“.

4.   Paragraful 79b teza 2 prezintă următorul conținut:

„Comisia este alcătuită din șase psihoterapeuți, fiind necesar ca unul dintre aceștia să fie un psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor, precum și din reprezentanți ai medicilor, într-un număr egal, aceștia urmând a fi aleși de către adunarea reprezentanților din rândul membrilor asociației medicilor care dispun de contract cu casa de asigurare, voturile fiind exprimate în procedură directă și secretă.“

4a. Paragraful 87 este modificat după cum urmează:

a)La alineatul 2a se adaugă teza următoare:

„Standardul unitar de evaluare pentru serviciile medicale va fi adaptat pe parcursul unui termen de șase luni de la intrarea în vigoare a directivei Comisiei federale comune în sensul prevederilor din paragraful 92 alineatul 6b, de către comisia de evaluare în componența descrisă la alineatul 5a.“

b) La alineatul 2c sunt adăugate următoarele teze:

„Până la data de 29 februarie 2020, în standardul unitar de evaluare pentru serviciile medicale, va fi aplicat un supliment în cuantum de 15 procente la acele servicii psihoterapeutice care sunt prestate în cadrul primului bloc terapeutic în contextul unei noi terapii de scurtă durată. Suplimentul va fi limitat la primele zece ore ale acestor servicii și va fi prevăzut pentru psihoterapeuți care sunt disponibili în mod efectiv persoanelor care dispun de asigurare obligatorie pentru numărul minim de ore de consultanții prevăzute la paragraful 19a alineatul 1 din regulamentul de autorizare pentru medicii care dispun de contracte încheiate cu casa de asigurări.“

Paragraful92 este modificat după cum urmează:

a)  Alineatul 6a este modificat după cum urmează:

aa) la teza 1, înainte de punctul de la final, se inserează un punct și virgulă și sunt adăugați termenii„ Comisia federală comună poate adopta în acest context reglementări care, conform prevederilor directivelor, concretizează necesarul terapeutic“.

bb) conform tezei 1 se adaugă teza următoare:

„În măsura în care, ulterior unui tratament administrat în regim de spitalizare, ar urma să fie asigurat un tratament psihoterapeutic în regim ambulatoriu, pot fi organizate ședințele de probă din timp, chiar în incinta spitalului; informații mai detaliate sunt reglementate de către Comisia federală comună în cadrul directivelor conform tezei 1 și în sensul alineatului 6b.“

cc) la noile teze 3 și 4 se adaugă, în ambele situații, după termenul „directive“, termenii „după teza 1“.

dd) Sunt adăugate următoarele tezele:

„Comisia federală comună adoptă, cel târziu până la data de 31 decembrie 2020, în cadrul unei completări a directivelor conform tezei 1, reglementări cu privire la continuarea promovării terapiei de grup și la continuarea procesului de simplificare a procedurii de expertiză; pentru terapiile de grup, începând cu data de 23 noiembrie 2019 nu se mai aplică o procedură de expertiză. Comisia federală comună va abroga toate reglementările cu privire la procedura de formulare a cererii și de expertiză, imediat ce va adopta o procedură pentru asigurarea calității în sensul prevederilor din paragraful136a alineatul 2a.“

b) După alineatul 6a este adăugat următorul alineat 6b:

„(6b) Comisia federală comună adoptă, cel târziu până la data de 31 decembrie 2020, în baza unei directive în sensul prevederilor din alineatul 1 teza 2 numărul 1, reglementările pentru o îngrijire aplicabilă la nivelul tuturor grupurilor profesionale, coordonată și structurată, în special pentru o persoană asigurată care suferă de o afecțiune psihică gravă, care prezintă un necesar complex de tratament psihiatric sau psihoterapeutic. În acest context, Comisia federală comună dispune de posibilitatea de a adopta reglementări care concretizează necesarul terapeutic, cu orientarea în funcție de diagnostic și cu respectarea liniilor directoarePrin intermediul directivei vor fi adoptate și reglementările pentru simplificarea trecerii de la tratamentul în regim de spitalizare la cel ambulatoriu.“

6.   Paragraful 95 este modificat după cum urmează:

 1. Alineatele 10 până la 12 sunt abrogate.
 2. In alineatul 13 teza 1, după termenii„psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor“ sunt adăugați termenii „sau un psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor“.

7.   Paragraful 95c prezintă următorul conținut:

Paragraful 95c. Condiția pentru înregistrarea psihoterapeuților  în registrul medicilor

(1) În cazul psihoterapeuților, înregistrarea în registrul medicilor presupune:

 1. autorizația de liberă practică în calitate de psihoterapeut, în sensul prevederilor din paragraful2 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, și
 2. absolvirea cu succes a unei specializări
 3. pentru tratarea adulților în cadrul unei proceduri terapeutice recunoscute de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful 92 alineatul 6a,
 4. pentru tratarea copiilor și a tinerilor în cadrul unei proceduri terapeutice recunoscute de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful 92 alineatul 6a sau
 5. într-un alt domeniu de specialitate, cu dreptul de a utiliza titlul corespunzător specializării respective, în măsura în care, la baza domeniului de specialitate, se află metode sau tehnici recunoscute de către Comisia federală comună.

Scopul specializării este reprezentat de dobândirea cunoștințelor, experiențelor, abilităților definite prin reglementările aplicabile cu privire la specializare pentru a obține competențe psihoterapeutice speciale după absolvirea instruirii profesionale. Specializarea, orientată în funcție de un regulament cu privire la modelul de specializare conceput de către Colegiul federal al psihoterapeuților, servește asigurării calității în exercitarea profesiei psihoterapeutice. Aceasta este finalizată prin absolvirea cu succes a examenului.

 1. (2)           În cazul psihoterapeuților care au obținut autorizația de liberă practică­ în sensul prevederilor din paragraful2 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020 sau în sensul prevederilor din paragraful12 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, înregistrarea la registrul medicilor presupune, suplimentar față de autorizația de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful2 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020 în sensul paragrafului 12 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, și prezentarea dovezii cu privire la deținerea de cunoștințe de specialitate. Dovada cu privire la deținerea de cunoștințe de specialitate presupune pentru psihoterapeutul care dispune de o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, ca psihoterapeutul să fi absolvit cu succes studiile aprofundate conform paragrafului8 alineatul 3 numărul 1 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, cu privire la o procedură terapeutică recunoscută de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful 92 alineatul 6a;
 2. pentru psihoterapeutul care dispune de o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful2 alineatul 2 și 3 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, ca instruirea și examinarea aflate la baza autorizației de liberă practică să fi fost absolvite în cadrul unei proceduri terapeutice recunoscute de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful 92 alineatul 6a;
 3. pentru psihoterapeutul care dispune de o autorizație de liberă practică în sensul prevederilor din paragraful12 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, ca acesta să dovedească deținerea calificării necesare, a specializării sau a orelor de tratament, cazurilor terapeutice și a instruirii teoretice pentru o autorizație de liberă practică în cadrul unei proceduri terapeutice recunoscute de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful 92 alineatul 1 teza 2 numărul 1.“

8.  La paragraful 95d alineatul 2 teza 1 se elimină termenul „psihologic“și termenii „și psihoterapeuții specializați în domeniul copiilor și al tinerilor“.

8a. La paragraful100 alineatul 1 teza 1 al doilea paragraf se adaugă, după termenul „medici“, termenii „și medicii care își desfășoară activitatea în instituții autorizate,“.

9.  Paragraful 101 este modificat după cum urmează:

a)  Alineatul 1 este modificat după cum urmează:

aa) teza 1 numărul 2b prezintă următorul conținut:

„2b. reglementările în baza cărora, la determinarea gradului de îngrijire, sunt calculați medicii contractuali care oferă, pe bază de autorizare, măsurile de îngrijire asigurate de către medicii contractuali și medicii care își desfășoară activitatea în instituții autorizate, inclusiv cerințele cu privire la conținutul și la procedura notificărilor transmise de către instituțiile autorizate către Asociațiile medicilor care dispun de contract încheiat cu casele de asigurări de sănătate, conform tezei 12,“.

bb) După teza 11 se adaugă teza următoare:

„Numărul de medici care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor autorizate, precum și informații corespunzătoare pentru calcularea volumului prestațiilor raportate la gradul de îngrijire sunt comunicate trimestrial de către instituțiile autorizate către Asociațiile medicilor care dispun de contract încheiat cu casele de asigurări de sănătate și sunt înregistrate în planurile de necesități conform paragrafului99.“

b) Alineatul 4 este modificat după cum urmează:

aa) la teza 3, după mențiunea „paragraful 95 alineatul 10“ sunt adăugați termenii „în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020“.bb) la teza 7, după mențiunea „paragraful 95 alineatul 11“ se adaugă termenii „în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020“.

9a. La paragraful103 alineatul 1 teza 1 al doilea paragraf, după termenul „medici“ sunt adăugați termenii „și medicii care își desfășoară activitatea în instituții autorizate“.

10. Paragraful117 este modificat după cum urmează:

a)  Alineatul 2 teza 1 prezintă următorul conținut:

„Alineatul 1 se aplică în mod corespunzător pentru autorizarea secțiilor ambulatorii din cadrul universităților

 1. din instituțiile universitare de psihologieși
 2. din cadrul instituțiilor universitare la care pot fi absolvite studiile necesare pentru acordarea unei autorizații de liberă practică în calitate de psihoterapeut,

în ponderea necesară pentru cercetare și instruire, precum și pentru acele persoane care, ca urmare a naturii, gravității sau complexității afecțiunii de care suferă, necesită o examinare sau un tratament în cadrul secțiilor ambulatorii universitare.“

b) Alineatul 3 este modificat după cum urmează:

aa) La teza 1, mențiunea „paragraful 6“ este înlocuită cu mențiunea „paragraful 28“.

bb) Tezele 2 și 3 sunt abrogate.

c) După alineatul 3 sunt adăugate următoarele alineate 3a până la 3c:

„(3a) Următoarele secții ambulatorii în sensul alineatului 3 necesită, prin derogare de la alineatul 3, o autorizare de către Comisia de aprobare:

 1. Secțiile ambulatorii autorizate de către instituțiile de stat înainte de data de 26 septembrie 2019 în sensul prevederilor din paragraful6 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020, dar care nu au efectuat, până în acest moment, servicii terapeutice în contul asigurării legale de sănătate, deoarece procedura psihoterapeutică de tratament aplicată în cadrul acestora nu a fost încă recunoscută de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful92 alineatul 6a, sau
 2. Secțiile ambulatorii autorizate de către instituțiile de stat după data de 26 septembrie 2019, în sensul prevederilor din paragraful6 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților, în versiunea în vigoare până la data de 31 august 2020.

O autorizare va fi acordată la cerere,

 1. în măsura în care aceasta este necesară pentru a asigura o îngrijire corespunzătoare a asiguraților, în special în cadrul unei noi proceduri psihoterapeutice, recunoscută de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful92 alineatul 6a, și

în contextul în care măsurile terapeutice sunt realizate în responsabilitatea persoanelor care prezintă calificarea de specialitate pentru Tratamentul psihoterapeutic în cadrul măsurilor de îngrijire asigurate de către medicii contractuali(3b) secțiile ambulatorii din cadrul instituțiilor autorizate, în conformitate cu legislația națională, pentru a asigura specializarea psihoterapeuților sau a medicilor în domeniile psihoterapeutice urmează să fie autorizate, pe baza cererii, de către comisia de aprobare, pentru acordarea de tratament psihoterapeutic în regim ambulatoriu în beneficiul asiguraților și al persoanelor menționate la paragraful 75 alineatul 3 în cadrul procedurilor terapeutice recunoscute de către Comisia federală comună în sensul prevederilor din paragraful 92 alineatul 6a

 1. în măsura în care autorizația este necesară pentru a asigura îngrijirea psihoterapeutică adecvată în beneficiul asiguraților și
 2. dacă măsurile terapeutice sunt asigurate sub responsabilitatea persoanelor care dispun de o calificare de specialitate pentru acordarea tratamentului psihoterapeutic în cadrul asistenței medicale pe bază de contract.

Autorizația se acordă fără a examina necesarul, în măsura în care secția ambulatorie respectivă a fost autorizată deja pentru asigurarea de măsuri terapeutice în regim ambulatoriu, în conformitate cu alineatul 3 sau alineatul 3a.

(3c) Pentru remunerarea prestațiilor efectuate în secțiile ambulatorii în sensul prevederilor din alineatele 3 până la 3b, se aplică în mod corespunzător paragraful120 alineatul 2 teza 1 și 2 cu mențiunea că,

 1. trebuie asigurată o coordonare cu taxele pentru servicii comparabile și
 2. se va conveni o cotă de remunerație prin care este compensat în mod adecvat tratamentul medical oferit de către beneficiarii la instruire sau specializare; cota convenită se va cifra la minim 40% din remunerație.

Secțiile ambulatorii au obligația de a transfera cota stipulată la teza 1 numărul 2 în toate situațiile către beneficiarii de cursuri de instruire sau specializare și de a dovedi caselor de asigurări de sănătate respectarea acestei cerințe. În plus, se aplică în mod corespunzător paragraful120 alineatul 3 teza 2 și 3 și alineatul 4 teza 1.“

10a. La paragraful120 alineatul 2 se adaugă teza următoare:

„Remunerația prestațiilor pentru serviciile psihiatrice ambulatorii asigurate instituțional trebuie să corespundă remunerației rezultate prin adaptarea standardului unitar de evaluare pentru serviciile medicale în sensul prevederilor din paragraful87 alineatul 2a teza 26.“

10b. Paragraful 136 a este modificat după cum urmează:

a) După alineatul 2 teza 8 este adăugată următoarea teză:

„Comisia federală comună trebuie să asigure, ca adaptare necesară a cerințelor minime, pentru început până la data de 30 septembrie 2020, cu intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, ca psihoterapia să fie avută în vedere, conform semnificației sale, în tratarea bolnavilor care suferă de acțiuni psihice și psiho-somatice, prin cerințele minime referitoare la numărul de paturi, cu raportare la numărul de psihoterapeuți care trebuie asigurați.“ b) După alineatul 2 este adăugat următorul alineat 2a:

„(2a) Comisia federală comună dispune, cel târziu până la data de 31 decembrie 2022, prin intermediul unei directive în sensul prevederilor din alineatul 2 teza 1, adoptarea unei proceduri de asigurare a calității, specifice sectorului, aplicabile în mod unitar la nivelul tuturor instituțiilor, pentru asigurarea măsurilor psihoterapeutice în regim ambulatoriu. În acest context, trebuie să definească în special indicatori corespunzători pentru evaluarea calității structurilor, proceselor și rezultatelor, precum și cerințe minime pentru o documentare unitară și standardizată, care permite, în special, o evaluare a evoluției terapeutice. În mod suplimentar, Comisia federală comună adoptă până la data de 31 decembrie 2022 reglementările care susțin o cooperare interdisciplinară în domeniul îngrijirii psihoterapeutice în regim ambulatoriu.“

 1. La paragraful136b alineatul 1 teza 1 numărul 1, virgula și termenii „ai psihoterapeuților psihologici și ai psihoterapeuților specializați în domeniul copiilor și al tinerilor“ sunt înlocuiți cu termenii „și ai psihoterapeuților“.
 2. Paragraful 317 este abrogat.

Articolul 3

Modificarea Legii cu privire la contractele de muncă pe perioadă determinată cu medicii rezidenți

La paragraful 1 din Legea cu privire la contractele de muncă pe perioadă determinată cu medicii rezidenți din data de 15 mai 1986 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 742), cu ultima modificare prin articolul 6 alineatul 12 din Legea din data de 23. Mai 2017 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1228), este adăugat următorul alineat 7:

„(7) Alineatele 1 până la 6 sunt aplicabile și pentru încadrarea unui psihoterapeut, în baza unei specializări structurate din punct de vedere al timpului și al conținutului, în calitate de psihoterapeut de specialitate.“

Articolul 4

Modificarea Legii privind regimul taxelor aplicate de către spitale

La paragraful 17 alineatul 1 teza 2 din Legea privind regimul taxelor aplicate de către spitale din data de 23 aprilie 2002 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1412, 1422), cu ultima modificare prin articolul 14a din Legea din data de 6 mai 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 646), termenii „sau unui psihoterapeut psiholog sau unui psihoterapeut specializat în domeniul copiilor și al tinerilor în sensul prevederilor din paragraful1 alineatul 3 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților“ sunt înlocuiți cu termenii „sau, în cazul serviciilor psihoterapeutice, de către un psihoterapeut, un psihoterapeut psiholog sau de către un psihoterapeut specializat în domeniul copiilor și al tinerilor“.

Articolul 5

Modificarea Legii privind suplimentul de utilizare

La paragraful 2 alineatul 1 din Legea privind suplimentul de utilizare din data de 22 iunie 2005 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1720, 1724), cu ultima modificare prin articolul 2 din Legea din data de 21 decembrie 2015 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 2408), după termenul „stomatologi“ se adaugă o virgulă și termenul „psihoterapeuți“.

Articolul 6

Modificarea celei de-a șaptea părți a Codului Social

Partea a șaptea a Codului Social – Asigurarea legală de accident – (articolul 1 din Legeadin data de 7 august 1996, Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1254), cu ultima modificare prin articolul 4 din Legea din 15 noiembrie 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1602), este modificată după cum urmează:

 1. La paragraful 4 alineatul 3, după termenul „medici veterinari“ este adăugat termenul „psihoterapeuți“.
 2. La paragraful 201 alineatul 1 teza 1, după termenii „stomatologi, precum și“ este adăugat termenul „psihoterapeuți“.

Articolul 7

Modificarea celei de-a opta părți a Codului Social

Paragraful 35a alineatul 1a teza 1 numărul 2 celei de-a opta părți a Codului Social – Asistența în beneficiul copiilor și al tinerilor -, în versiunea comunicării din data de 11 septembrie 2012 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 2022), cu ultima modificare prin articolul 6 din Legea din data de 4 august 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1131), prezintă următorul conținut:

„2. unui psihoterapeut specializat în domeniul copiilor și al tinerilor, unui psihoterapeut cu o specializare în domeniul tratării copiilor și a tinerilor sau“.

Articolul 8

Modificarea Codului Penal

La paragraful139 alineatul 3 teza 2 Codului Penal, în versiunea comunicării din data de 13 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 3322), cu ultima modificare prin articolul 2 din Legea din data de 19 iunie 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 844), după termenul „medic“ este adăugat termenul „psihoterapeut“.

Articolul 9

Modificarea Legii introductive

a Codului de Procedură Penală

Paragraful 9 alineatul 1 teza 1 numărul 1 din Legea introductivă a Codului de Procedură Penală publicată în Monitorul Oficial Federal partea a III-a, numărul de structurare 312-1, versiunea publicată actualizată, cu ultima modificare prin articolul 8 din Legea din data de 17 august 2017 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 3202), este modificat după cum urmează:

1. După litera q este adăugată următoarea literă r:

„r) Psihoterapeuți,“.

2.         Literele de până în prezent r până la v devin literele s până la w. Articolul 10

Modificarea Legii introductive a Codului de Procedură Penală

La paragraful53 alineatul 1 teza 1 numărul 3 Codului de Procedură Penală, în versiunea comunicării din data de 7 aprilie 1987 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1074, 1319), cu ultima modificare prin articolul 3 din Legea din data de 11 iulie 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1066), după termenul „stomatologi“ este adăugat termenul „psihoterapeuți“.

Articolul 11. Modificarea Codului Fiscal

La paragraful102 alineatul 1 numărul 3 litera c Codului Fiscal, în versiunea comunicării din data de 1 octombrie 2002 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 3866; 2003 I pagina 61), cu ultima modificare prin articolul 10 din Legea din data de 11 iulie 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1066), după termenul „stomatologi“ este adăugat termenul „psihoterapeuți“.

Articolul 11a. Modificarea Legii privind Crucea Roșie Germană și alte instituții de asistență

La paragraful 2 din Legea privind Crucea Roșie Germană și alte instituții de asistență din data de 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 2346), modificat prin articolul 9a din Legea din data de 17 iulie 2017 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 2575), este adăugată următorul alineat 5:

„(5) paragraful 8 alineatul 2 din Legea cu privire la profesiile de îngrijire în domeniul medical se aplică cu mențiunea că, suplimentar față de entitățile în sensul prevederilor din paragraful 7 alineatul 1 din legea cu privire la profesiile de îngrijire în domeniul medical, și organizațiile de surori medicale care își desfășoară activitatea sub formă de asociație din cadrul Crucii Roșii Germane pot deține calitatea de structuri responsabile pentru instruirea practică. În acest caz, activitățile prevăzute în sarcina entității responsabile pentru asigurarea instruirii profesionale la structura responsabilă pentru instruirea practică vor fi efectuate la instituția în sensul prevederilor din paragraful7 alineatul 1 din Legea cu privire la profesiile de îngrijire în domeniul medical la care se realizează ponderea principală a instruirii practice sau în cadrul entității responsabile pentru asigurarea instruirii profesionale (entitatea organizatoare a instruirii practice). Prin derogare de la paragraful8 alineatul 5 din Legea cu privire la profesiile de îngrijire în domeniul medical, persoanele care beneficiază de instruire în cadrul asociațiilor de surori medicale ale Crucii Roșii Germane sunt considerate, pentru întreaga durată a instruirii, angajați ai instituției care organizează instruirea practică, în sensul prevederilor din paragraful5 din Legea privind regulamentele interioare ale întreprinderilor sau conform paragrafului4 din Legea federală cu privire la reprezentarea personalului. Pentru aceste persoane care beneficiază de instruire vor fi asigurate cel puțin condițiile de instruire aplicabile în cadrul instituției care efectuează instruirea practică pentru persoane similare care beneficiază de instruire. Contractul colectiv aplicabil pentru persoanele care beneficiază de instruire în cadrul asociațiilor de surori medicale ale Crucii Roșii Germane se aplică pentru persoana care beneficiază de instruire numai dacă nu este aplicabil nici un contract colectiv în cadrul instituției care organizează instruirea practică. Prin derogare de la paragraful16 alineatul 2 numărul 11 din Legea cu privire la profesiile de îngrijire în domeniul medical, persoana care beneficiază de instruire trebuie informată de către entitatea organizatoare a instruirii practice cu privire la acordurile salariale și la contractele de muncă aplicabile; în mod suplimentar, se aplică paragraful16 alineatul 2 numărul 11 din Legea cu privire la profesiile de îngrijire în domeniul medical.“

Articolul 11b. Modificarea regulamentului cu privire la tariful de spitalizare

Paragraful 3 alineatul 3 din Regulamentulcu privire la tariful de spitalizare din data de 26 septembrie 1994 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 2750), cu ultima modificare prin articolul 4 din Legea din data de 11 decembrie 2018 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 2394), este modificat după cum urmează:

1. Teza 4 este modificată după cum urmează:

 1. La numărul 6, punctul de la final este înlocuit cu o virgulă.
 2. Este adăugat următorul număr 7:

„7. pe durata activității practice, participanții la măsurile de instruire și formare în sensul prevederilor din paragraful27 alineatul 4 din Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților în cuantum de 1 000 euro per lună.“

2. La teza 5, termenii „împrejurarea de fapt conform tezei 4 numărul 5 implică un astfel de demers” sunt înlocuite cu termenii „împrejurările de fapt conform tezei 4 numărul 5 sau 7 implică un astfel de demers”.

Articolul 12. Intrarea în vigoare, încetarea aplicării

(1) Articolul 1 paragraful20 și articolul 2 numărul 4a litera b, numărul 5, 10 litera b litera dublă bb și litera c, precum și numărul 10b intră în vigoare în ziua ulterioară datei de publicare.

(1a) Articolul 2 numărul 2a și articolul 11a intră în vioare la data de 1 ianuarie 2020.

 • Celelalte prevederi ale prezentei legi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.

Legea privind organizarea și desfășurarea activității psihoterapeuților din data de 16 iunie 1998 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1311), cu ultima modificare prin articolul 18 din Legea din data de 15 august 2019 (Monitorul Oficial Federal partea I pagina 1307), expiră la data de 31 august 2020.

Această lege este adoptată prin prezenta. Aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial Federal.

Berlin, 15 noiembrie 2019

Președintele federal

Steinmeier

Cancelarul federal

dr. Angela Merkel

Ministrul federal al sănătății

Jens Spahn