Legea nr. XXV din 2018 (Malta)

Document care reglementează profesia de psihoterapeut și chestiunile legate de profesia de psihoterapeut.

Va fi pusă în vigoare de președinte cu consimțămîntul Casei Reprezentanților, respectiv a Parlamentului și prin autoritatea acestora.

Titul pe scurt și intrarea în vigoare

1. (1). Titlul prescurtat al acestui document este Legea Profesiei de Psihoterapeut, 2018.

    (2). Această lege va intra în vigoare de îndată ce ministrul responsabil pentru profesia de psihoterapeut va dispune publicarea în Monitorul Oficial, date diferite putând fi stabilite pentru diferitele reglementări și scopuri ale acestei Legi.

2. În această Lege, cu excepția contextului în care necesitățile vor fi diferite: Intrepretare –

”abilitate” înseamnă un test, al cărui scop este de a evalua capacitatea unei persoane de a practica psihoterapia în Malta, conform cerințelor Consiliului, conform prevederilor acestei legi;

”perioadă de adaptare” înseamnă o perioadă în decursul căreia un individ poate profesa psihoterapia în Malta, sub supervizarea unui supervizor înregistrat, perioadă care poate include formarea profesională a individului, conform Consiliului, la finalul căreia este susținut un test de abilitare;

”test de aptitudini” înseamnă o evaluare a cunoștințelor profesionale, abilităților și competențelor aplicantului, cu scopul de a evalua abilitatea aplicantului de a practica psihoterapia;

”asociere de psihoterapeuți” înseamnă o asociere a psihoterapeuților conform articolului 12;

”Consiliul” înseamnă Consiliul Profesiei de Psihoterapeut în Malta, așa cum este stabilit conform articolului 4;

”SECT” înseamnă sistemul European de credite transferabile; ”instituție de învățământ superior” va avea avelași înșeles cu cel atribuit de articolul 2 conform Recunoașterii Reciproce a Calificării Superioare în conformitate cu Regulamentul Regiunii Europei;

”emigrant” va avea același înțeles ca cel desemnat de articolul 2 al Recunoașterii Reciproce a Calificării Superioare;

”Ministru” înseamnă ministrul responsabil pentru profesia de psihoterapeut;

”Organizația Națională Umbrelă” înseamnă organizația psihoterapeuților cu cei mai mulți membrii psihoterapeuți, formată din membrii unei game largi de abordări psihoterapeutice;

”formare practică” înseamnă o formare care nu este mai scurtă de 600 de ore de experiență psihoterapeutică personală și formare practică sun supervizare în cadrul unei instituții de sănătate mentală, sau a unui cabinet de psihoterapie, sau ambele;

”practică” în profesia de psihoterapeut include: (a) începerea sau continuarea profesării ca psihoterapeut; (b) dreptul de a utiliza, în cursul exercitării profesiei, a titlului de ”psihoterapeut înregistrat”, urmat de modalitatea studiată, de către persoanele care dețin un aviz de practicare a psihoterapiei;

”prescris” înseamnă prescris confrom prevederilor Ministrului în conformitate cu această lege;

”profesie”, acolo unde nu se indică altfel, înseamnă profesia de psihoterapeut;

”calificare profesională” are același înțeles ca acela desemnat prin articolul 2 al Recunoașterii Reciproce a Calificării Superioare;

”psihoterapie” înseamnă tratamentul comprehensiv, deliberat și planificat, sau intervenția terapeutică, funcție de tulburarea psihosocială, psihosomatică și comportamentală, sau starea de suferință, prin metode psihoterapeutice științifice, prin interacțiunea a una sau mai multe persoane tratate și unul sau mai mulți psihoterapeuți, cu scopul de a ameliora atitudinile deranjante și de a produce schimbarea, a promova maturizarea, dezvoltarea și sănătatea persoanei tratate; 

”psihoterapeut înregistrat” înseamnă o persoană aflată în posesia unui aviz de practică a psihoterapiei, înregistrată în registrul oficial al psihoterapeutților, ținut de Consiliu;

”formare teoretică” înseamnă o formare cu durata de minim 800 de ore, pe durata a minim 4 ani, care constă din formarea în principiile de bază ale psihoterapiei și teoriilor personalității; principiilor metodologice de bază ale cercetării și științei; practicii etice și cadrului social și legal relevant; teorii ale dezvoltării personalității și patologiei; și metode și tehnici psihoterapeutice;

”formare într-o modalitate psihoterapeutică specifică” înseamnă formarea care constă din formare teoretică și practică, într-o modalitate psihoterapeutică, care poate fi una din următoarele:

  • Psihanalitică/ psihodinamică;
  • Psihoterapie cognitivă/ comportamentală;
  • Psihoterapie sistemică/ familială;
  • Psihoterapie umanistă;
  • Hipno-psihoterapie;
  • Psihoterapie integrativă.

”aviz” înseamnă un aviz eliberat conform articolului 3.

3. (1). Nici o persoană nu poate fi înregistrată ca psihoterapeut, nu poate practica psihoterapia remunerată și nu poate să folosească titlul de psihoterapeut decît dacă deține un aviz eliberat conform prezentei Legi: Nici una dintre prevederile acestei Legi nu este aplicabilă și nu are impact asupra profesiilor reglementate de alte legi, profesii care sunt reglementate de alte Consilii sau entități.

   (2). Dacă nu se specifică altfel în aviz, avizul nu dă dreptul de practică cu specializare a profesiei de psihoterapeut.

  (3). Fără a aduce prejudicii reglementărilor Recunoașterii Reciproce a Calificării Superioare și a altor reglementări conexe acesteia, o persoană este calificată pentru a obține aviz dacă:

(a) este cetățean al Maltei sau cetățean al UE, sau are autorizație sau dreptul de a lucra în Malta;

(b) are un bun caracter și conduită morală;

(c) are deplină capacitate legală;

(d) are o diplomă de licență în domeniul științelor sociale sau umaniste, care pot fi specificate de către Ministru, numai cu consultarea Consiliului;

(e) are o formare într-o modalitate psihoterapeutică, recunoscută de Consiliu, de minim 3000 de ore, sau echivalentul a 120 de SECT (credite transferabile), ceea ce reprezintă echivalentul unei diplome de master eliberate de o instituție de învățământ superior.

   (4) Ministrul poate substitui acestor cerințe minimale, alte cerințe minimale, în cazul în care tratatele internaționale semnate de Malta impun acest lucru.

   (5) Fără a aduce prejudicii Recunoașterii Reciproce a Calificării Superioare și a actelor conexe acesteia, acolo unde durata formării este mai mică decât cea specificată, așa cum se menționează în paragraful (e) de la sub-articolul (3), Consiliul poate cere aplicantului să parcurgă o perioadă de adaptare, care să nu depășească durata studiilor lipsă. De asemenea Consiliul poate cere aplicantului să susțină un test de abilitare.

Consiliul pentru profesia de psihoterapeut în Malta

4. Se constituie un Consiliu, denumit Consiliul Profesiei de Psihoterapeut din Malta, care se compune din:

(a) patru membrii numiți de Ministru, din care:

(i) unul va fi președintele, care are un aviz din partea Consiliului și cel puțin 6 (șase) ani de experiență în practica psihoterapiei;

(ii) două persoane care practică psihoterapia și care au obținut un aviz de la Consiliu;

(iii) o perasoană va fi vice-președinte, având cel puțin 5 (cinci) ani de practică a psihoterapiei;

(b) doi membrii aleși de psihoterapeuți, care au un aviz eliberat de Consiliu, alegerile fiind organizate de Consiliu; În cazul stabilirii primului Consiliu, psihoterapeuții enumerați în acest paragraf vor fi nominalizați de către Asociația Națională Umbrelă;

(c) un psihoterapeut nominalizat din cadrul corpului academic al educației în psihoterapie din cadrul Universității din Malta;

(d) un psihoterapeut nominalizat dintre formatorii din cadrul Institutului de Formare în Psihoterapie Gestalt din Malta;

(e) un psihoterapeut nominalizat dintre formatorii din cadrul Institutului de Psihoterapia Familiei din Malta;

(f) un psihoterapeut din cadrul oricărei alte instituții de educație superioară din Malta care asigură formarea în psihoterapie.

(2) În cazul constituirii Consiliului după intrarea în vigoare a acestei Legi, orice referire făcută în acest articol la psihoterapeuții care formează un astfel de Consiliu va fi conform cu eligibilitatea avizului conform acestei Legi.

(3) Nominalizarea și alegerile, realizate în termenii paragrafului (b), (c), (d), (e) și (f) ale sub-articolului (1) se realizează, pentru prima dată, în termen de două săptămâni de la data la care se realizează o cerere în scris de către Ministru, iar pentru alegerile și nominalizările ulterioare, în termen de o lună de la data la care o poziție devine vacantă, sau atunci când poziția devine vacantă datorită expirării mandatului, cu o lună înainte de expirarea mandatului. În absența unei astfel de nominalizări sau alegeri, Ministrul însuși va numi din cadrul psihoterapeuților care dețin un aviz.

(4) Membrii Consiliului vor rămâne în funcție timp de 3 (trei) ani, iar la expirarea acestui termen pot fi re-aleși, cu condiția să nu fie re-aleși mai mult de trei mandate consecutive;

(5) În cazul în care unul din membrii Consiliului renunță la funcția sa, înainte de expirarea mandatului său, persoana numită în locul său va fi numită până la expirarea mandatului inițial al persoanei care a renunțat la funcție;

(6) Pentru întrunirea cvorumului este necesar un număr de patru membrii. În cazul existenței cvorumului Consiliul poate acționa.

(7) Minsitrul va delega o persoană ca secretar al Consiliului, dar această personaă nu are drept de vot.

(8) Președintele Consiliului are drept de vot și în cazul egalității de voturi, are votul hotărâtor;

(9) Consiliul este legal reprezentat de președinte și secretarul Consiliului; Consiliul poate desemna unul sau mai mulți membrii ai Consiliului pentru a acționa în numele său, în orice proceduri judiciare sau pentru a semna în numele său contracte ori alte documente;

(10) Fără a prejudicia reglemenntările anterioare din această Lege, precum și alte legi sau regulamente, Consiliul își poate stabili propriile proceduri;

(11) Consiliul se va întruni ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin decât o dată la trei luni. Întâlnirile Consiliului pot fi convocate de către Președinte la inițiativa sa, sau prin cererea scrisă a cel puțin alți doi membrii ai Consiliului. În cel de-al doilea caz, președintele convoacă ședința nu mai târziu de două săptămâni de la data la care a fost făcută solicitarea.

(12) Exercitându-și atribuțiile conform acestei Legi, Consiliul se poate consulta cu orice persoană consideră adecvat. În acest scop, Consiliul poate invita o astfel de persoană să fie prezentă la întâlnirile Consiliului.

(13). Consiliul va păstra copii corecte ale procedurilor și întâlnirilor sale, și va fruniza Ministrului informații atunci când sunt solicitate, într-un interval de timp rezonabil.

Funcțiile Consiliului

5. Fără a aduce prejudicii altor funcții sau conferite sau care ar putea fi conferite, conform acestei Legi, sau altor legi și regulamente, puterile și funcțiile Cosniliului sunt acelea de a reglementa practica și eligibilitatea de a practica profesia de psihoterapeut în Malta, și în mod particular:

(a) stabilirea standardelor pentru psihoterapie, evaluarea standardelor existente în psihoterapie, și dezvoltarea de noi standarde de dezvoltare profesională continuă în psihoterapie, precum și a altor standarde, funcție de necesități;

(b) procesarea și recomnadările făcute Ministrului privitor la cererile de avizare pentru practicarea psihoterapiei în Malta, precum și pentru echivalarea și recunoașterea calificărilor în psihoterapie;

(c) întocmirea și menținerea unui registru al psihoterapeuților avizați;

(d) registrul societăților de psihoterapeuți;

(e) registrul asociațiilor de psihoterapie și a altor informații, funcție de membrii săi;

(f) investighează plângerile privitoare la etica profesională, neglijență sau incompetența psihoterapeuților;

(g) face recomandări Ministrului pentru a reglementa situațiile în care se dorește angajarea unei persoane care, deși are educație superioară și calificare profesională, nu se califică pentru avizare conform acestei legi;

(h) face recomadări Ministrului privitor la Codul de etică, după consultarea cu asociațiile de psihoterapie;

(i) face recomandări Ministrului după necesități;

(j) are alte funcții care se nasc conform acestei legi, sau care sunt delegate de către Ministru.

(2) La maxim trei luni de la finalul fiecărui an, Consilul va publica în Monitorul Oficial lista persoanelor care, până la 31 decembrie a anului anterior, au fost înregistrate în registrul oficial al psihoterapeuților, precum și lista societăților înregistrate în registrul oficial al societăților psihoterapeuților.

(3) Consiliul va întocmi și publica anula un raport general privitor la activitatea sa.

Cererea de avizare

6. (1) Orice persoană care dorește să obțină un aviz pentru a practica psihoterapia în Malta trebuie să facă o cerere Consiliului.

(2) Dacă Consiliul constată că aplicantul întrunește cerințele minime stabilite conform acestei legi, va recomanda Ministrului eliberarea avizului.

(3) Dacă, atunci când este nevoie de o perioadă de adaptare, Consiliul constată că aplicantul a finalizat cu succes acea formare, va recomanda Ministrului eliberarea avizului.

(4) În scopul avizării, Consiliul poate cere aplicantului un test de aptitudini.

(5) Avizul eliberat de Minister conform acestei legi poate fi eliberat cu limitele și condițiile recomndate de Consiliu pentru fiecare caz în parte. Un astfel de aviz poate include condiții speciale, de practică a psihoterapiei în anumite domenii specializate, recomndate de Consiliu conform prevederilor acestei legi și a reglementărilor conforme acesteia.

(6) Avizul își menține valabilitatea numai dacă, la fiecare trei ani, deținătorul avizului face dovada către Consiliu că a parcurs programe de formare profesională continuă, după cerințe.

(7) Asociațiile de psihoterapie țin evidența programelor de formare profesională continuă și a participanților la aceste programe, în fiecare an.

Recomandări pentru eliberarea avizelor

7. Consiliulface recomandareade eliberare a avizului pentru profesia de psihoterapeut de îndată ce este rezonabil posibil, dar în nici un caz mai târziu de patru luni de la data cererii însoțite de toate documentele și informațiile care susțin cererea.Odată cu înaintarea recomandării către Minister, Consiliul va informa aplicantul asupra recomandării făcute, alături de motivele pentru acea recomandare.

8. (1) O persoană nu poate obține aviz sau nu își poate păstra avizul dacă a fost condamnată de o curte de justiție competent pentru o crimă pedepsită cu închisoare mai mult de un an.

(2) Atunci când o persoană își pierde avizul ca urmare a situației descrise mai sus, Ministerul va publica în Monitorul Oficial iar Consiliul va notifica persoana în cauză asupra pierderii avizului, cu excepția situației în care instanța însăși a interzis practica psihoterapiei de către acea persoană.

(3) Ministerul poate, în orice moment, la recomandarea Consiliului, să re-instituie o persoană care și-a pierdut avizul conform sub-articolului (1).

Comisia de investigare

9. (1) Consiliul poate stabili oricând o comisie de investigare privitor la orice acuzație de lipsă de etică profesională, neglijență serioasă sau incompetență în relație cu un psihoterapeut.

(2) În acest articol de lege, ”lipsă de etică profesională”, ”neglijență serioasă” sau ”incompetență” includ:

(a) obținerea frauduloasă sau prin înșelare sau alte mijloace ilegale a unui aviz în psihoterapie;

(b) încălcarea codului de etică stabilit prin această lege;

(c) încălcarea regulamentelor privitoare la standardele sau practica profesională;

(d) încălcarea condițiilor avizului eliberat conform acestei legi;

(e) folosirea de intervenții terapeutice, sau asumarea de competențe profesionale de către personae care nu sunt autorizate sau calificate să practice psihoterapia în termenii avizului;

(f) acțiuni de orice manieră care sunt în detrimental profesiei de psihoterapeut;

(g) informații incorecte sau lipsa de abilități sau judecată corectă în practicarea psihoterapiei sau a altor îndatoriri sau obligații ale psihoterapeutului.

(3) Orice deținător al unui aviz, care este subiectul unei investigații, va avea ocazia de a se apăra și a adduce dovezi în favoarea sa, iar în acest scop persoana poate fi reprezentată de un avocet sau de oricare altă persoană, la alegerea sa.

(4) La finalul investigației, comisia va decide dacă există suficiente motive pentru a găsi deținătorul de aviz ca fiind vinovat de încălcarea eticii profesionale, neglijență gravă sau incompetență. În primul caz, comisia va întocmi un raport privitor la decizia sa și va recomanda Cosniliului să impună o penalizare, iar în cazul în care nu există suficiente astfel de motive, procedurile vor fi închise.

(5) Penalizările menționate în sub-articolul anterior pot include:

(a) suspendarea sau revocarea avizului, subiect al unor condiții, conform recomandărilor;

(b) suspendarea sau ștergerea din registrul psihoterapeuților;

(c) impunerea unor condiții atașate avizului;

(d) mustrare;

(e) plata costurilor investigației;

(f) un ordin de reducere sau returnare a onorariului cerut de către persoana găsită vinovată;

(g) alte penalizări aplicate de Consiliu, sau conform acestei legi, prin alte legi sau regulamente.

(6) La revocarea avizului, Consiliul va șterge numele persoanei în cauză din registrul psihoterapeuților. Revocarea unui aviz va fi publicată în Monitorul Oficial.

(7) Puterea investită, sau care poate fi investită, în membrii comisiei, va fi aceea conform cu prevederile Legii Investigației, iat investigația va fi realizată conform legii menționate.

10. (1) Deținătorul unui aviz, care se consider nedreptățit de decizia Consiliului poate face o cerere Curții de Apel din jurisdicția sa, în termen de 21 de zile de la data la care a fost notificat de decizia Ministrului.

(2) În acest caz avizul va fi suspendat sau revocat numai după ce Curtea de Apel confirmă decizia Consiliului.

(3) Ministrul justiției poate stabili taxele care vor fi plătite registratorului Curții, pentru apelurile conforme acestui articol. Până la prescrierea acestor taxe, taxele aplicate vor fi cele conforme Procedurii Civile și Codului Organizațiilor, mutatis mutandis.

Revocarea suspendării sau anulării

11. Ministerul poate, la recomandarea Consiliului, și după o cerere înainttaă de persoana care a pierdut avizul, să returneze avizul acelei personae, dacă acea persoană întrunește cerințele stabiliate. Atunci când un aviz este returnat, numele persoanei în cauză va fi din nou înregistrat în registrul psihoterapeuților.

Asociațiile de psihoterapie

12. (1) Orice asociație a psihoterapeuților poate înainta o cerere Consiliului pentru a fi înregistrată ca asociație de psihoterapie conform prevederilor acestei legi.

(2) O asociație de psihoterapie este eligibilă pentru a fi înscrisă în registrul asociațiilor de psihoterapie dacă dovedește Consiliului că cel puțin 10 din membrii săi sunt înregistrați ca psihoterapeuți care dețin aviz. O asociație de psihoterapie va depune alături de cererea sa și lista membrilor, precum și alte informații cerute de Consiliu pentru a procesa cererea.

(3) Consiliul poate cere periodic asociațiilor de psihoterapie înregistrate să prezinte informații despre numărul membrilor săi și alte informații relevante.

Societățile de psihoterapie

13. (1) Doi sau mai mulți deținători ai unui aviz în psihoterapie pot forma un parteneriat civil, numit în această lege ”societate de psihoterapeuți”, care are drept exclusiv obiect de activitate practica psihoterapiei.

(2) Nici o altă persoană, în afara deținătorilor unui aviz de psihoterapie, nu poate constitui o societate de psihoterapie.

(3) Orice societate de psihoterapie, constituită conform acestui articol, va plăti taxele necesare, astfel încât să poată fi înregistrată ca societate de psihoterapie, iar după înregistrare persoanele care formează acea societate, sunt autorizate să acționeze în numele societății, iar societatea va conține obligatoriu ”psihoterapeuți” ca parte din denumiera sa;

(4) Orice societate de psihoterapie, înregistrată conform termenilor acestui articol, va prezenta Consiliului informațiile pe care acesta le solicit la diverse interval de timp și va notifica Consiliul asupra oricăror schimbări relevante, în termen de 15 zile de la data la acre survin acele schimbări.

Reguli aplicabile numai societăților de psihoterapie

14. Următoarele reguli se aplică numai societăților de psihoterapie, fără a fi aplicabile membrilor unei asociații de psihoterapie definite la articolul 12:

(a) orice acțiune a unui deținător de aviz poate fi parte a unei astfel de societăți și orice acțiune a societății este simultan o acțiune a persoanelor care formează respective societate;

(b) orice omisiune sau abatere a unei personae din cadrul unei societăți de psihoterapie, duce la responsabilitatea societății, care nu poate fi exonerată de răspundere ca urmare a morții sau pensionării respective personae, sau pentru orice alt motiv pentru care persoana în cauză nu mai face parte din acea societate.

Aplicabilitatea articolelor de la 9 la 11

15. Prevederile articolelor 9, 10, și 11 sunt valabile atât pentru societățile de psihoterapie, cât și pentru psihoteraăeuții individuali.

16. (1) Fără a adduce prejudicii altor prevederi ale Legii Contravențiilor, orice persoană care, cu scopul obținerii unui aviz sau a înregistrării conform acestei legi, furnizează informații false în cunoștință de cauză, sau recurge la înșelăciune sau fraudă, va fi vinovată și pasibilă de amendă în valoare de până la 2500 de Euro sau închisoare care nu depășește durata de 12 luni, ori amendă și închisoare.

(2) Orice persoană găsită vinovată de încălcarea acestui act este pasibilă de amendă de minim 1500 de Euro și maxim 5000 de Euro, sau închisoare maxim 3 luni, sau amendă și închisoare în caz de încălcare repettaă sau continuă a legii, cu amendă de 15 Euro pe zi pentru fiecare zi în care continuă încălcarea legii.

(3) Orice persoană care, nedeținând un aviz eliberat conform acestei legu:

(a) practică psihoterapia; sau

(b) utilizează titlul profesional de psihoterapeut sau a abrevierii; sau

(c) pretinde că este psihoterapeut; sau

(d) oferă servicii de psihoterapie,

este vinovată de încălcarea acestei legi.

(4) Orice persoană care folosește cuvântul ”psihoterapeut” în legătură cu un parteneriat al psihoterapeuților, acest parteneriat nefiind înregistrat în conformitate cu prevederile acestei legi, sau folosește în altă manieră un nume fals care implică existența unei societăți de psihoterapie, se face vinovată de încălcarea acestei legi.

(5) Utilizarea unui card, antet, plăci, reclame, sau alte mijloace scrise sau desenate, docuemye sau instrumente, care conțin cuvântul ”psihoterapeut”, ”psihoterapeut înregistrat” în legătură cu un nume, sau ”societate de psihoterapie” sau ”psihoterapeuți” în legătură cu o societate, reprezintă o dovadă suficientă de încălcare a legii, cu excepția situației în acre persoana face dovdada faptului că nu a făcut acest lucru în cunoștință de cauză și încetează să mai continue folosirea acestor cuvinte.

(6) Nu se consider că o persoană încalcă această lege dacă participă la un program de psihoterapie în perioada de adaptare, dacă se află în formare sub supervizarea unui psihoterapeut înregistrat.

(7) Nici o persoană sau organizație nu are dreptul de a angaja ca psihoterapeut o altă persoană dacă aceasta nu este înregistrată de Consiliu.

(8) Prevederile acestei legi nu vor veni în contradicție cu alte legi privitoare la contravenții, sau alte legi care stabilesc pdepse în caz de încălcare a legii.

Violența și amenințările

17. Oricine silește un psihoetrapeut, prin violență și amenințări, să realizeze sau să nu realizeze o acțiune care ține de profesia sa, este pasibil de pedeapsa cu închisoarea pentru cel puțin un an și nu mai mult de 5 ani, și o amendă de cel puțin 4000 de Euro și maxim 10.000 de Euro.

Puterea de reglementare

18. Ministerul, în urma consultării Consiliului, stabilește regulamente pentru implementarea legii și în general pentru reglementarea profesiei de psihoterapeut, privitor la:

(a) stabilirea standardelor, procedurilor și îndatoririlor în practica general a psihoterapeuților, sau în anumite domenii ale activității lor;

(b) conduita profesioală și Codul Etic al psihoterapeuților, precum și standardele de competență și integritate în psihoterapie;

(c) reglementările privitoare la dezvoltarea profesională continuă necesară menținerii avizului;

(d) serviciile care pot fi oferite în cadrul unui aviz și condițiile atașate avizului;

(e) tarifele care pot fi stabilite de Consiliu privitor la eliberarea avizelor, înregistrarea sau alte operațiuni realizate de Consiliu conform prevederilor acestei legi;

(f) tarifele care pot fi stabilite de psihoterapeuți pentru serviciile profesionale pe care le oferă;

(g) procedurile de urmat în caz de abateri;

(h) angajarea persoanelor care, deși dețin o diplomă de studii superioare și calificare profesională, nu se califică conform prevederilor acestei legi, și care lucrează sub supervizarea unui psihoterapeut înregistrat;

(i) alte proceduri care pot fi adoptate de Consiliu;

(j) alte chestiuni necesare, care pot fi reglementate de această lege;

(k) pedepsele, penalitățile și consecințele efectelor pentru o persoanăcare  încalcă legea sau comite o contravenție, sau nu se supune prevederilor acestei legi;

(l) amenzile administrative care pot fi aplicate de Consiliu.

Emigranții care, la intrarea în vigoare a acestei legi, au calificare în psihoterapie

19. (1) Un emigrant care, la intrarea în vigoare a acestei legi, deține diploma de studii superioare și calificarea profesională, care îl fac eligibil pentru practica psihoterapiei în țara în care a fost obținută acea calificare, se consider că satisface cerințele articolului 3 (3) (e)

(2) Orice formare în psihoterapie a unui emigrant de la data primirii calificării erspective și până la data intrării în vigoare a acestei legi, va fi considerată formare sub supervizarea unui psihoterapeut înregistrat, cu mențiunea că Consiliul poate solicita o perioadă de adaptare și un test de aptitudini.

Cerințe

20. Orice persoană care, înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, demonstrează Consiliului că:

(a) este în posesia unei diploma de studii sociale aplicate cu opțiune în asistență socială, eliberată de Universitatea din Malta înainte de decembrie 2002; și

(b) este înregistrată de registrul official al asistenților sociali, se consider că îndeplinește prevederile articolului 3 (3) (e).

Alte prevederi

21. Orice persoană care, înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, demonstrează Consiliului că:

(a) deține un certificate European de psihoterapie; sau

(b) a fost înregistrat de Consiliul pentru Profesii Complementare în Medicină, ca psihoterapeut; sau

(c) a fsot angajat timp de minim 12 ani ca psihoterapeut de un department guvernamental, agenție sau entitate,

se consideră că îndeplinește prevederile articolului 3 (3) (e), cu mențiunea că Consiliul poate cere o perioadă de adaptare și un test de aptitudini.

Votat de Casa Reprezentanților în Ședința nr. 134 din 20 iunie 2018

ANĠLU FARRUGIA

Purtător de cuvânt

RAYMOND SCICLUNA

Funcționar al Casei Rprezentanților